Go Norsk Friluftsliv to main content

Dette mener vi om ulike tema innenfor natur og friluftsliv

Foto: John Petter Nordbø
Foto: John Petter Nordbø

20.12.2023 Skriftlig innspill til Handlingsplan for deltakelse

30.11.2023 Statsbudsjett 2025 – Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet

30.11.2023 Statsbudsjett 2025 – Innspill til Kunnskapsdepartementet

30.11.2023 Statsbudsjett 2025 – Innspill til Kommunal- og distriktsdepartementet

30.11.2023 Statsbudsjett 2025 – Innspill til Kulturdepartementet

30.11.2023 Statsbudsjett 2025 – Innspill til Klima- og miljødepartementet

20.10.2023 Innspill til budsjettforslag for 2024 – Kommunal- og forvaltningskomiteen

20.10.2023 Representantforslag om strandsone for alle og styrking av allemannsretten

18.10.2023 Innspill til budsjettforslag for 2024 – Energi- og miljøkomiteen

16.10.2023 Innspill til forsknings- og innovasjonsstrategi for reiselivet

13.10.2023 Felles høringsuttalelse – regulering av innsyn i havvindsøknader

06.10.2023 Høringsuttalelse til forskrift om tilskudd til friluftsaktivitet

29.09.2023 Høringsuttalelse til NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet

28.09.2023 Høring Ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder

08.09.2023 Fellesuttalelse Davvi vindkraftverk

29.06.2023 Høringsuttalelse til NOU 2023:10 Lev og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid

12.05.2023 Innspill til KLD om nasjonal oppfølging av naturavtalen

09.05.2023 Innspill til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven

02.05.2023 Høring – NOU 2023:3 Mer av alt – raskere

29.04.2023 Innspill til høring om folkehelsemeldingen

22.03.2023 Fellesbrev til Arbeiderpartiet om vassdragsvern

27.02.2023 Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven

07.02.2023 Innspill til stormøte om sirkulærøkonomi

02. 2023 Representantforslag ny skogpolitikk

31.01.2023 Innspill til rep.forslag om et arealnøytralt Norge 

20.01.2023 Innspill om tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog

12.01.2023 Høring – Opprettelse av Østmarka nasjonalpark

12.01.2023 Innspill Representantforslag om frivillighet

10.01.2023 Innspill til gjennomgang av spillemiddelordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet

06.01.2023 Felles uttalelse om tildelingskriterier for havvind, Utsira Nord

06.01.2023 Felles uttalelse om tildelingskriterier for havvind, Sørlige Nordsjø II