Go Norsk Friluftsliv to main content

Stillhet og ro

Støy er den miljøforurensingen som rammer flest mennesker i Norge i dag. Opplevelsen av stillhet og ro i naturen er sterke menneskelige behov og derfor noe vi må ta vare på.

Foto: Ali Abdullah
Foto: Ali Abdullah

Hva mener Norsk Friluftsliv om stillhet og ro i naturen?

  1. Naturen skal være et sted for opplevelse av stillhet og ro, og naturens egne lyder.
  2. Muligheten til å oppleve naturens stillhet og ro må tillegges vesentlig verdi i all arealplanlegging, både i nærnaturen, i og rundt byer og tettsteder, i de store urørte natur- og friluftslivsområdene og i øvrige natur- og friluftslivsområder.
  3. Motorferdselloven, og andre lover og regler som regulerer motorisert ferdsel i norsk natur, til lands og til vanns, må ivareta folks behov for å oppleve naturen uten forstyrrelser og støy.

Behandlet i styremøte 16.12.2021.

Økt urbanisering og våre moderne liv byr på lyder fra en rekke støykilder, som over tid kan påvirke helsa. Støy kan virke negativt på trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial atferd, samt bidra til stressrelaterte sykdommer. Flere og flere søker derfor ut i naturen for å oppleve stillhet og ro.

Dette bekreftes av «Natur og miljøbarometeret» som viser at frisk luft,  og stillhet og ro, er folks viktigste motivasjon til å oppsøke naturen og friluftslivet. Behovet for å oppleve stillhet og ro i naturen må forventes å øke i framtiden. Samtidig er opplevelsen av stillhet den naturopplevelsen folk er mest redd for å miste, nest etter tap av intakt natur. Det siste går fram av Rødlista for naturopplevelser, som ble lansert av WWF og Norsk Friluftsliv i 2019.

I tillegg vet vi at vi endrer både naturen og vår egen livsstil raskere enn noensinne, og naturens stillhet og ro trues stadig av menneskelige forstyrrelser. Blant annet fra bruk av bil, båt, fly, snø- og vannscootere, ATV, helikoptre, droner, musikkanlegg og mobiltelefoner.

Det er derfor en naturlig oppgave for Norsk Friluftsliv å arbeide for naturens stillhet og ro. Vedtektene våre sier blant annet at vi skal sikre friluftslivets naturgrunnlag, skape økt forståelse for naturens egenverdi, styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet, og fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på eget ansvar.

 

Relevante bærekraftsmål