Go Norsk Friluftsliv to main content

Reiseliv

Naturopplevelser og friluftsliv er sammen med kulturarven Norges viktigste reiselivsprodukt. Bærekraftig forvaltning av naturen er en grunnleggende forutsetning for et naturbasert reiseliv, både nå og i framtiden.

Foto: Gard Eirik Arneberg
Foto: Gard Eirik Arneberg

Hva mener Norsk Friluftsliv om reiseliv?

 1. Det er behov for et helhetlig nasjonalt forvaltningsapparat for reiselivspolitikken, som sikrer samhandling og koordinering mellom berørte departement og alle aktører i reiselivet.
 2. For å ivareta natur- og friluftslivsverdiene i reiselivssammenheng må kommunene sikre en aktiv natur- og besøksforvaltning. Det handler blant annet om riktig tilrettelegging, kanalisering, veiledning, informasjon og oppsyn.
 3. Frivilligheten og friluftslivsorganisasjonene er viktige bidragsytere til naturopplevelser som reiselivet nyter godt av. Arbeidet som legges ned i form av merking og skilting, redningstjenester, tilrettelegging og aktivitetstilbud, bør reflekteres i offentlig finansiering og styrkede rammebetingelser.
 4. Kunnskap om allemannsretten, både rettigheter og plikter, må løftes frem av reiselivsnæringen, myndigheter og organisasjoner, slik at besøkende får økt forståelse av vår friluftslivstradisjon og hvilke kunnskap og atferd som kreves på tur i norsk natur.
 5. Tilskudds- og autorisasjonsordningen Nasjonale turiststier kan være et verktøy for å ivareta naturverdiene og håndtere høye besøkstall på populære turmål. Gjennom ordningen kan turmålene løftes frem som gode eksempler på et bærekraftig reiseliv.
 6. En eventuell innføring av turistskatt/besøksbidrag må ikke virke begrensende på allmennhetens rett til friluftsliv, eller innebære betaling for bruk av naturområder.
 7. Der det i spesielle tilfeller innføres betaling for tilretteleggingstiltak i et spesifikt område, som toaletter, avfallshåndtering og parkeringsplasser, skal dette følge selvkostprinsippet.
 8. Reiselivsnæringen må redusere sitt transportutslipp ved å vri markedsføringen mot besøkende med lavere klimaavtrykk. Fremover må færre fly for å oppleve Norge.
 9. Det er behov for en nasjonal satsing på et godt kollektivtilbud knyttet til attraktive friluftslivs- og reiselivsmål.

   

Behandlet i styremøte 09.09.2022.

Norsk natur gir gode muligheter for spennende og utfordrende naturopplevelser, og er kjernen i det norske reiselivsproduktet. 

Stadig flere turister, både norske og utenlandske, vil oppleve Norge gjennom ulike aktiviteter i naturen. Det skaper både muligheter og utfordringer.

Et bærekraftig reiseliv kan engasjere lokalsamfunn og bidra til verdiskapning, blant annet i form av lokale arbeidsplasser og bosetting. Når stadig flere turister søker naturopplevelser i Norge, fører det med seg utfordringer ved de mest populære turistmålene. Typiske uheldige konsekvenser er slitasje på vegetasjon, jordsmonn, kulturminner, forstyrrelse av dyreliv, og problemer med forsøpling og avføring. Sosiale forhold kan også påvirkes negativt når lokalsamfunn opplever en mangedobling i innbyggertallet i noen hektiske sommermåneder. Turisters manglende kunnskap og erfaringer med friluftsliv i møte med norsk natur, fører også til ulykker, redningsaksjoner og stort press på lokale redningsmannskaper.

Den store interessen for opplevelser i norsk natur, gjør at skillet mellom det naturbaserte reiselivet og friluftslivet ikke alltid er like tydelig. Begge baserer seg i stor grad på de samme naturopplevelsene. Dette reiser flere problemstillinger knyttet til allemannsretten og prinsippet om at tilgang til norsk natur skal være gratis. Hvordan skal fellesgoder, som skilting, merking og tilrettelegging av stier, preparering av skiløyper, parkeringsplasser og toaletter finansieres? Og hvem skal betale for nødvendige redningsaksjoner? I dag er det i stor grad frivillige friluftslivsorganisasjoner som står for mye av den tilretteleggingen som skjer, og som turistnæringen nyter godt av. Det samme gjelder beredskapen for eventuelle redningsaksjoner.

Norsk Friluftslivs vedtekter sier blant annet at vi skal sikre friluftslivets naturgrunnlag, fremme allemannsretten og naturvennlig og hensynsfull ferdsel på eget ansvar. En styrke og forutsetning for vårt friluftsliv er at alle grupper i samfunnet skal kunne benytte seg av muligheten til å ferdes i naturen helt uavhengig av betalingsevne. Med utgangspunkt i naturaspektet og allemannsretten er det derfor naturlig for Norsk Friluftsliv å engasjere seg i problemstillinger som har med norsk reiseliv å gjøre.

Relevante bærekraftsmål