Go Norsk Friluftsliv to main content

Frivillighet

Mer frivillighet = mer friluftsliv!

Foto: Umid Fotikh
Foto: Umid Fotikh

Hva mener Norsk Friluftsliv om frivillighet?

  1. Det skal avsettes midler til å rekruttere, lære opp, motivere og administrere friluftslivets frivillige.
  2. Det skal tilrettelegges for frivillighet, kompetanseheving og å redusere frivillige medarbeideres arbeidsbyrde med administrasjon, prosjektsøknader og rapportering skaper mer dugnadsinnsats og aktivitet.
  3. Det må legges enda bedre til rette for at det skal være enkelt å være frivillige medarbeidere
  4. Det må skapes møteplasser for å dele erfaringer mellom organisasjonene

Stortingsmeldingen om friluftsliv framhever den viktige posisjonen de frivillige friluftslivsorganisasjonene har i arbeidet med å mobilisere og å tilrettelegge for at flere kommer i aktivitet. Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Den fyller en rolle verken markedet eller det offentlige selv kan fylle. I tillegg har frivillighet en stor egenverdi.

Friluftslivet holdes i stor grad oppe av enkeltmennesker og grupper med stort engasjement for friluftslivet, og for å engasjere flere gjennom tilrettelegging og organisering av aktiviteter. Disse er organisasjonenes viktigste ressurs i alle prosjekter som skaper aktivitet.

Ildsjelene, de frivillige er trofaste medarbeiderne, de som hver dag og hver uke står på for å skape engasjement, felleskap og aktivitet, det er de som bygger friluftslivet i Norge. De gjør det fordi de har lyst, og fordi de ser mening i å gjøre noe meningsfylt for andre.  Det er en stor oppgave  å legge til rette for rekruttering, opplæring, oppfølging og organisering av frivillige.