Go Norsk Friluftsliv to main content

Energi

Utbygging av energiproduksjon i Norge har gitt oss høy velstand, samtidig som det har hatt betydelige negative kostnader i form av naturinngrep. FN har nå erklært både klima- og naturkrise. I fremtidens energipolitikk må vi derfor prioritere tiltak som tar hensyn til både klima, natur og mennesker.

Foto: Wanda Nordstrøm
Foto: Wanda Nordstrøm

Hva mener Norsk Friluftsliv om energi?

  1. En ambisiøs og helhetlig plan for energi og klima må på plass for å sikre at det grønne skiftet blir en omstilling som løser både klimakrisa og naturkrisa.
  2. Den mest miljøvennlige energien er den vi faktisk ikke bruker, og derfor må potensialet i spare- og energieffektiviseringstiltak hentes ut før det vurderes å bygge ut ny fornybar energiproduksjon som fører til ytterligere naturinngrep.
  3. Verdien av naturmangfold, økosystemtjenester (grunnleggende goder, tjenester og funksjoner vi mennesker får fra naturen), naturen som arena for friluftsliv, økt livskvalitet og folkehelse må veie vesentlig tyngre enn i dag i vurderinger av fordeler og ulemper ved ytterligere energiutbygging.
  4. Behovet for ny fornybar energiproduksjon må dekkes av de tiltakene med lavest mulig miljøavtrykk, blant annet opprusting av eksisterende vannkraft, solcelleenergi, grunnvarme og bedre utnyttelse av overskuddsenergi fra industrien.
  5. Satsing på flytende havvind forutsetter utbygging og drift på naturens premisser, herunder økt kunnskap om virkningene på natur, andre næringer og samfunn, og tydelige rammer og vilkår for konsekvensutredning og konsesjonstildeling som sikrer hensyn til natur og miljø.
  6. Ivaretakelse av intakt natur, og restaurering av økosystemer er de mest effektive, robuste og rimeligste løsningene for klimatilpassing, lagring og opptak av karbon. Kutt i klimagassutslipp gjennom overgang fra fossil til fornybar energi må derfor ikke skje på  bekostning av dette.
  7. Dagens lovverk må endres slik at konsesjonssystemer for all ny konsesjonspliktig energiproduksjon baserer seg på en todelt ansvarfordeling mellom miljø- og energimyndighetene; Miljømyndighetene har da ansvaret for fastsetting og utredning av konsekvenser for natur og miljø i hele planområdet, og gir konsesjon for naturinngrepet, mens energimyndighetene gir konsesjon for produksjon og drift av energianlegg.
  8. For å skape tillit til systemet og de beslutningene som fattes, er det avgjørende at større utbygginger har forutsigbar saksgang, mulighet for innsyn, tidlig medvirkning og reell påvirkningsmakt blant befolkning og organisasjoner.
  9. Vernede vassdrag må forbli vernet.
  10. Kraftlinjer må i størst mulig grad følge allerede etablert infrastruktur (vei, jernbane, osv).

Behandlet i styremøte 11.11.2021.

Global oppvarming, og stadig hyppigere og kraftigere ekstremvær, synliggjør de alvorlige konsekvensene av vår fossile energibruk. Kunnskapsgrunnlaget om klimaeffektene har aldri vært bedre, og det er nå bred politisk enighet om behovet for en overgang til et fossilfritt samfunn. Likevel kan klimavennlige energikilder også ha negative konsekvenser for naturgrunnlaget vårt, herunder nedbygging av natur- og friluftslivsområder som følge av ny energiproduksjon. Dette skjer til tross for tydelige konklusjoner fra det internasjonale naturpanelet (IPBES) og FNs Klimapanel: Tap av naturmangfold er en like stor trussel som klimakrisen, og tiltak for å begrense klimaendringene og ivareta livsviktige økologiske prosesser og naturmangfold må derfor gå hånd i hånd.

Måten Norge har innrettet sin fornybare energiproduksjon på, medfører omfattende naturinngrep. Vannkraftproduksjonen vår, som har satt Norge i særstilling i Europa med høyest andel fornybar energiproduksjon, har sin pris. 70 prosent av landets største vassdrag er berørt av kraftutbygging i løpet av de siste 100 årene, og sju av ti fosser er lagt i rør. Likedan ser vi at utbygging av landbasert vindkraft, slik det har blitt gjort frem til nå, har resultert i omfattende, irreversible inngrep og nedbygging av urørt natur. Også kraftlinjer beslaglegger store areal, og kan være en trussel mot sårbar natur og viktige friluftslivsområder.

Intakt natur og store sammenhengende naturområder er grunnlaget for veldig mye av friluftslivsorganisasjonenes aktivitet, og er en viktig arena for rekreasjon og naturopplevelser for veldig mange. Ivaretakelse av natur er derfor grunnleggende for Norsk Friluftsliv og er forankret i formålsparagrafen som sier at Norsk Friluftsliv skal sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape økt forståelse for naturens egenverdi. Dette er utgangspunktet for at Norsk Friluftsliv engasjerer seg i saker som angår energi og klima.

Behovet for ny fornybar energi kan og bør dekkes på flere ulike måter, men vi må sikre at disse også ivaretar natur.

Relevante bærekraftsmål