Go Norsk Friluftsliv to main content

Inkludering

Norsk Friluftsliv vil arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle. Friluftsaktivitet skal være like tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

Foto: Kim Andre Bergin
Foto: Kim Andre Bergin

Hva mener Norsk Friluftsliv om inkludering?

  1. Friluftslivet skal være mangfoldig og trygt for alle.
  2. Friluftslivet bør anerkjennes som en av våre viktigste arenaer for inkludering.
  3. Det er behov for å øke kunnskapen om hva som hemmer og fremmer inkludering i friluftslivet.
  4. Det er behov for å styrke opplæring i friluftsliv for innvandrere og flerkulturelle, og friluftslivet bør bli en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Inkludering handler om å sikre at friluftsaktiviteter er like tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

En rekke mennesker har av ulike årsaker utfordringer med å få tilgang til friluftsliv. Frivillige organisasjoner kan bidra mye til å gi flere mennesker gode naturopplevelser. Noen trenger bedre tilrettelegging, noen informasjon eller praktisk bistand, andre trenger noen å dele opplevelsene med.

Norsk Friluftsliv har som visjon i langtidsplan perioden 2022 - 2025; «Friluftsglede for flere, oftere». Et av hovedmålene i planen er å jobbe for friluftsliv som inkluderingstiltak i alle organisasjoner.

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner.

Friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena.

Relevante bærekraftsmål