Go Norsk Friluftsliv to main content

Motorferdsel

Naturen er den viktigste arenaen for utøvelse av friluftsliv og gode opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet.

Hva mener Norsk Friluftsliv om motorferdsel?

  1. Naturen er en viktig opplevelsesarena, der stillhet og ro er et sentralt element.
  2. Naturen er en viktig arena for bevegelse, rekreasjon og kilde til fysisk aktivitet.
  3. Belastninger på naturgrunnlaget må begrenses.
  4. Det er behov for tydelige nasjonale lover og regler for motorferdsel i natur, som ivaretar friluftslivets interesser.
  5. Det må tilrettelegges for nødvendig øving og transport i forbindelse med redningstjenester.
  6. Det er behov for mer midler til oppsyn og kontroll av motorisert ferdsel i utmark.

Friluftslivet står sterkt i Norge, og Norsk Friluftsliv mener at motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert for å ivareta og videreutvikle våre friluftslivstradisjoner innenfor en ikke-motorisert ramme. Som utgangspunkt mener Norsk Friluftsliv at motorisert ferdsel i utmark skal begrenses til nyttekjøring.

Naturen er leveområde for planter og dyr, herunder sårbare arter som trenger særlige hensyn fra alle som bruker naturen.

Naturen er en viktig kilde til stillhet, og flere søker ut i naturen for stillhet og ro nå enn for bare få år siden. Vi oppsøker ikke fravær av lyd – men fravær av støy. Naturen er dermed et viktig tilfluktssted for store deler av befolkningen.

Derfor mener Norsk Friluftsliv det er nødvendig med strenge rammer for motorisert ferdsel i natur for å ivareta disse hensynene.


Relevante bærekraftsmål