Go Norsk Friluftsliv to main content

Folkehelse

Friluftslivet er en viktig bidragsyter til livskvalitet for stadig flere. Den positive effekten på vår fysiske helse er godt dokumentert, og forskning bekrefter også at så lite som 15 minutter i grønne omgivelser har en positiv effekt på den psykiske helsa vår.

Foto: Gosia Dvořáková
Foto: Gosia Dvořáková

Hva mener Norsk Friluftsliv om folkehelse?

  1. Ved å legge til rette for naturopplevelser for alle, uavhengig av forutsetning og erfaring, vil vi kunne få en bedre folkehelse.
  2. Friluftslivsorganisasjonene er anerkjent av myndighetene som viktige aktører innenfor helsefremmende aktivitet.
  3. Det må etableres møteplasser for dialog, og for å dele erfaringer mellom organisasjonene, og mellom kommunene og organisasjoner – for eksempel ved å etablere aktivitetsråd i kommunene.
  4. Samfunnet må bygge mer kompetanse på naturopplevelsenes effekt på helsa.
  5. Vi må bevare fokus, også på friluftslivets egenverdi i folkehelseperspektivet.
  6. Naturen må i større grad benyttes som aktivitets- og læringsarena når det innføres en times daglig fysisk aktivitet i skolen. I tillegg må det sikres gode uteområder i skole og barnehage ved å innføre arealnormer for uteområdene.
  7. At myndighetene må legge til rette for Friluftslivets år hvert tiende år – neste gang i 2025.

Behandlet i styremøte 17.02.2022.

Det er et nasjonalt mål at andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet er økt med 15 prosentpoeng innen 2030. Friluftsliv er nordmenns viktigste kilde til fysisk aktivitet, og den formen for mosjon flest kan tenke seg å gjøre mer av. Å legge til rette for naturopplevelser for alle, uavhengig av forutsetning og erfaring, er derfor et unikt virkemiddel for å fremme gode folkehelse i befolkningen til lave kostnader.

Blant ulike former for fysisk aktivitet er det organiserte friluftslivsaktiviteter som har størst grad av sosial likhet i deltakelse. Å gå tur er den vanligste aktiviteten i alle grupper, og det er lav terskel for å bli med. Friluftsliv bidrar også til viktige sosiale møteplasser både gjennom deltakelse på aktivitet og gjennom frivilligheten. Lavterskel aktivitet i naturen er derfor et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen og føre mennesker sammen.

Naturen er tilgjengelig de fleste steder i Norge, hele året. For de minst aktive gruppene er god tilrettelegging, trygghet, enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig.

De frivillige friluftslivsorganisasjonene har kompetanse og nettverk som gjør dem til naturlige samarbeidspartnere for sentrale og lokale myndigheter når det skal utvikles helsefremmende tiltak.

I formålsparagrafen til Norsk Friluftsliv står det at vi skal styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i samfunnet, og styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet.

 

Relevante bærekraftsmål