Mor og datter i hengekøye
Mor og datter i hengekøye

Vårt oppdrag

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger.

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

 

Norsk Friluftsliv skal

  • løse oppgaver og samordne saker av felles interesse.
  • fremme disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.
  • styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i samfunnet.
  • arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle.
  • fremme allemannsretten.
  • fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på eget ansvar.
  • sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape økt forståelse for naturens egenverdi.
  • styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet.

Last ned Norsk Friluftslivs vedtekter her.

 

Organisering

Årsmøtet, med representanter fra medlemsorganisasjonene, er Norsk Friluftslivs øverste myndighet. Det fastsetter bl.a. langtidsplaner og velger styret. Styret leder Norsk Friluftslivs drift, gjennomfører årsmøtets vedtak og disponerer organisasjonens midler i overensstemmelse med mål og handlingsplan. Administrasjonen ledes av generalsekretær, har fire faste årsverk, forestår daglig drift og gjennomfører styrets vedtak. Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene møtes jevnlig, og fungerer som et rådgivende organ for generalsekretæren i Norsk Friluftsliv i friluftspolitiske saker.

Visjoner og mål

Visjon for perioden 2019 – 2022 er Friluftsglede for flere – oftere.

 

Hovedmål og oppgaver 2019 – 2022

Norsk Friluftslivs hovedmål i perioden er å styrke medlemsorganisasjonenes arbeid gjennom myndighetskontakt. Norsk Friluftsliv skal på vegne av organisasjonene fremme felles politiske og økonomiske krav, formidle relevant kunnskapsgrunnlag og kanalisere ressurser til organisasjonene. Norsk Friluftslivs samfunnskontakt og kommunikasjon skal virke sammen med og forsterke organisasjonenes eget arbeid.

• Handle i tråd med vedtektenes §1 med spesiell vekt på politisk påvirkning,
friluftslivsorganisasjonenes ressurser og friluftslivets naturgrunnlag
• Fremme krav om at handlingsplan for friluftsliv følges opp med tiltak og ressurser
• Fremme friluftslivets posisjon i kommunale areal-, aktivitets- og folkehelseplaner og
begrense utbygging i inngrepsfrie naturområder som er viktige for friluftslivet
• Arbeide for et sikkert friluftsliv gjennom opplæring, holdningskampanjer og målrettet
opplysningsarbeid i organisasjonene
• Jobbe for at alle innbyggere kjenner til sine nærmeste friluftslivsområder og veien dit.
• Fremme friluftslivet som løsning og virkemiddel til bedre bærekraft, klima og miljø
• Jobbe for friluftsliv som inkluderingstiltak i alle organisasjoner
• Jobbe for at friluftsliv kommer sterkere inn som mål og metode i pedagogisk utdanning og måldokumenter

Last ned langtidsplan for 2019 – 2022 her.

Download information in english (Norsk Friluftsliv/Norwegian Council of Outdoor Organizations)

 

Norsk Friluftsliv er sertifisert som Miljøfyrtårn.  (resertifisert juni 2019)

miljofyrtarn