Go Norsk Friluftsliv to main content

Naturen som læringsarena

Skole, barnehage og skolefritidsordning fyller en stadig større del av barns hverdag, og er viktige formidlere av kunnskap, ferdigheter og kultur.

Foto: Paulina Cervenka
Foto: Paulina Cervenka

Hva mener Norsk Friluftsliv om naturen som læringsarena?

  1. Naturen må i større grad skal brukes som aktivitets- og læringsarena. 
  2. Alle barn og unge skal få oppleve gledene ved friluftsliv og lære seg grunnleggende friluftslivferdigheter.
  3. Alle som jobber i skole og barnehage, skal ha nødvendig kompetanse til å ta med seg barn og unge ut i naturen. Kompetansen må formidles i utdanningen eller gjennom etterutdanningskurs. 
  4. Det må legges til rette for gode samarbeid mellom skoler og barnehager og friluftslivsorganisasjoner for å bidra til at barn og unge får gode opplevelser, kunnskap og ferdigheter i friluftsliv. 

Behandlet i styret 09.09.2022.

Mange av oss får opplæring i friluftslivferdigheter og blir introdusert for opplevelser i friluft gjennom familien, men ikke alle. For at alle skal få samme mulighet til å oppleve det unike naturen kan tilby, er det viktig at denne formidlingen kommer inn i skoler og barnehager.  

Vi vet at når naturen tas i bruk som læringsarena, legger det ikke bare til rette for at elevene utvikler grunnleggende friluftslivsferdigheter. Det gjør også undervisningen mer virkelighetsnær, skaper forankring til nærmiljøet og lar barna få oppleve naturens egenverdi. Dette er i tråd med at bærekraftig utvikling er en viktig del av den nye læreplanen i skolen. 

I tillegg åpner bruk av naturen som læringsarena for at elevene får vist flere sider av seg selv, det kan gi bedre skoleresultater, bedret klassemiljø og økt lærelyst for de som trenger det mest. Bruk av naturen som læringsarena bygger derfor opp under FNs bærekraftmål nr 4 – God utdanning. Forskning viser at opphold i naturen ikke bare styrker elevenes evne til å ta til seg kunnskap, men er også er positivt for deres psykiske og fysiske helse.  

I lys av dette må lærernes kompetanse innen bruk av naturen som læringsarena heves, både gjennom lærerutdanningen og gjennom skolenes planverk. Likeledes må opplæring i uteskoledidaktikk styrkes.  

Relevante bærekraftsmål