Go Norsk Friluftsliv to main content

Nærfriluftsliv

Det nære friluftslivet er viktigere enn noensinne, både for trivselen, folkehelsa og planeten vår. Tilgjengelige naturområder der folk bor stimulerer til aktivitet og beriker nærmiljøene.

Foto: Gosia Dvořáková
Foto: Gosia Dvořáková

Hva mener Norsk Friluftsliv om nærfriluftsliv?

  1. Muligheten til å drive nærfriluftsliv er svært viktig for vår trivsel og helse.
  2. Friluftslivsorganisasjonene er viktige bidragsytere til nærfriluftslivet, gjennom deltagelse i planarbeidet, merking/skilting, tilrettelegging og aktivitetstilbud i nærturområder, slik at mennesker får mulighet til naturopplevelser på egenhånd og sammen med andre.
  3. Nærfriluftslivet er et viktig satsingsområde for et mer bærekraftig friluftsliv, spesielt med tanke på å redusere klimagassutslipp fra transport.
  4. Kommunene må både sikre og opprette grønne lunger, og andre friluftslivsområder i nærmiljøene. Dette kan blant annet gjøres gjennom grønnstrukturplaner i tilknytning til arealdelen til kommuneplanen.
  5. Nedbyggingen av strandsonen må stanses. Allmennhetens tilgang til strandsonen, som en viktig arena for nærfriluftslivet, må sikres og forbedres
  6. Kommunene må sikre viktige natur- og friluftslivsområder rundt byer og tettsteder gjennom langsiktig arealplanlegging, herunder innføre en langsiktig utbyggingsgrense der det er naturlig.
  7. Kommunene, i samarbeid med friluftslivsorganisasjonene, må utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer, som også synliggjør, gir oversikt og kunnskap om ferdselsårene med betydning for nærfriluftslivet.
  8. Kommunen må styrke fagkompetansen for å ivareta og fremme nærfriluftslivet gjennom planlegging, herunder kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv
  9. Arbeidet med nærfriluftslivet må sees i sammenheng med folkehelseloven, som gir lokalpolitikere et reelt ansvar for forebygging av uhelse i befolkningen.

Behandlet i styremøte 17.02.2022.

Studier viser at flere tar del i friluftslivet når man har kort avstand til tilgjengelig natur- og rekreasjonsområder, og helst under 500 meter fra bolig. 

Dette kan være tilgang til skog-, fjell- og kystområder i nærheten av der folk bor. Små naturområder, som leke- og rekreasjonsarealer innen 200 meters avstand, er spesielt viktige for barn og eldre som gjerne oppholder seg nært hjemmet.

For mange er nettopp det å ha mulighet til å drive et aktivt og variert friluftsliv i eget nærområde, sommer som vinter, viktig for egen identitet og livskvalitet gjennom livets mange ulike faser. Nærfriluftslivet kan også bidra til å skape tilhørighet til nærmiljøet, og omsorg for kvalitetene vi finner der. God tilgjengelighet til naturområder er ofte avgjørende for om en kommune, et tettsted eller en bydel er et attraktivt sted å bo.

I et folkehelseperspektiv er det verdt å merke seg at turgåing er nordmenns foretrukne form for fysisk aktivitet. Det er altså langt flere som vil ut på tur, enn for eksempel å gå på treningssenter, løpe eller jogge, eller drive utendørstrening på idrettsbane. Særlig for inaktive, som ønsker å bli mer aktive, er turer i nærmiljøet i grønne omgivelser den foretrukne aktivitetsformen.

I dag endrer vi naturen raskere enn noensinne. Befolkningsvekst, økt fortetting og infrastruktur legger stadig press på nærturområdene, og beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at knapt halvparten av innbyggerne i byer og tettsteder i Norge har trygg tilgang til nærturområder innen en avstand på 500 meter.

Tilrettelegging for et rikt og variert friluftsliv i nærmiljøet er viktig for å videreføre friluftslivet som en sentral del av den norske kulturarven. Det er derfor en naturlig oppgave for Norsk Friluftsliv å arbeide for nærfriluftslivet. Vedtektene våre sier blant annet at vi skal sikre friluftslivets naturgrunnlag, skape økt forståelse for naturens egenverdi, styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet, og at vi skal fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på eget ansvar.

Relevante bærekraftsmål