Motorferdsel

Naturen er den viktigste arenaen for utøvelse av friluftsliv og gode opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet.

Friluftslivet står sterkt i Norge, og Norsk Friluftsliv mener at motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert for å ivareta og videreutvikle våre friluftslivstradisjoner innenfor en ikke-motorisert ramme. Som utgangspunkt mener Norsk Friluftsliv at motorisert ferdsel i utmark skal begrenses til nyttekjøring.

Naturen er leveområder for planter og dyr, herunder sårbare arter som trenger særlige hensyn fra alle som bruker naturen.

Naturen er en viktig kilde til stillhet, og flere søker ut i naturen for stillhet og ro nå enn for bare få år siden. Vi oppsøker ikke fravær av lyd – men fravær av støy. Naturen er dermed et viktig tilfluktssted for store deler av befolkningen.

Derfor mener Norsk Friluftsliv det er nødvendig med strenge rammer for motorisert ferdsel i natur for å ivareta disse hensynene.

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • fremme naturen som opplevelsesarena hvor stillhet er et sentralt element
  • fremme naturen som arena for bevegelse og kilde til fysisk aktivitet
  • begrense belastninger på naturgrunnlaget
  • ha tydelige nasjonale lover og regler for motorferdsel i natur som ivaretar friluftslivets interesser
  • legge til rette for nødvendig øving og transport i forbindelse med redningstjenester
  • arbeide for mer midler til oppsyn og kontroll av motorisert ferdsel i utmark