Inkludering

Norsk Friluftsliv vil arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle. Friluftsaktivitet skal være like tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

Inkludering handler om å sikre at friluftsaktiviteter er like tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

En rekke mennesker har av ulike årsaker utfordringer med å få tilgang til friluftsliv. Frivillige organisasjoner kan bidra mye til å gi flere mennesker gode naturopplevelser. Noen trenger bedre tilrettelegging, noen informasjon eller praktisk bistand, andre trenger noen å dele opplevelsene med.

Norsk Friluftsliv har som visjon i langtidsplan perioden 2019-2022; «Friluftsglede for flere, oftere». Et av hovedmålene i planen er å jobbe for friluftsliv som inkluderingstiltak i alle organisasjoner.

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner.

Friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena.

 

Norsk Friluftsliv mener at:

  • Friluftslivet skal være mangfoldig og trygt for alle.
  • Friluftslivet bør anerkjennes som en av våre viktigste arenaer for inkludering.
  • Det er behov for å øke kunnskapen om hva som hemmer og fremmer inkludering i friluftslivet.
  • Det er behov for å styrke opplæring i friluftsliv for innvandrere og flerkulturelle, og friluftslivet bør bli en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Relevante bærekraftsmål

 

Les mer om inkludering på vår tema-side

Les mer om vårt prosjekt Flerkulturelt friluftsliv