Inkludering

Norsk Friluftsliv vil arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle. Friluftsaktivitet skal være like tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

Inkludering handler om å sikre at friluftsaktiviteter er like tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

En rekke mennesker har av ulike årsaker utfordringer med å få tilgang til friluftsliv. Frivillige organisasjoner kan bidra mye til å gi flere mennesker gode naturopplevelser. Noen trenger bedre tilrettelegging, noen informasjon eller praktisk bistand, andre trenger noen å dele opplevelsene med.

Norsk Friluftsliv har som visjon i langtidsplan perioden 2019-2022; «Friluftsglede for flere, oftere». Et av hovedmålene i planen er å jobbe for friluftsliv som inkluderingstiltak i alle organisasjoner.

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner.

Friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena.

Norsk Friluftsliv vil:

  • Arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle
  • At friluftslivet skal anerkjennes som en av våre viktigste arenaer for inkludering
  • Øke kunnskapen om hva som hemmer og fremmer inkludering i friluftslivet
  • Styrke opplæring i friluftsliv for innvandrere og flerkulturelle, og jobbe for at friluftslivet skal bli en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger

Les mer om inkludering på vår tema-side

Les mer om vårt prosjekt Flerkulturelt friluftsliv