Energi

Norsk Friluftsliv mener vi må ta ut potensialet i energisparing før inngrep som innebærer tap av verdifull natur gjennomføres.

Fornybar energi er viktig. Men energiutbygging setter dype spor i friluftslivsområder. Vindmøller og høyspentmaster er ikke bare visuelt skjemmende; De innebærer ofte også store naturinngrep, sikkerhetssoner, støy, veier og endring av landskap. Oppdemming av vassdrag og elver som legges i rør bidrar også ofte til forringelse av friluftslivsområder. Såkalt «effektkjøring» i kraftanlegg med store skifter i vannmengde øker ikke bare erosjon, det kan også påføre natur og dyreliv store skader.

Parallelt med økt strømproduksjon synker den kraftkrevende industriens energibehov i Norge. Ny teknologi og energieffektiviseringstiltak vil også redusere fremtidig energibehov. Norsk kraftproduksjon kan i begrenset grad bidra til å dekke Europas enorme energibehov. Vi ser derfor liten grunn til å bygge ned norsk natur for å være et minimalt «grønt batteri» for Europa. Det trengs et sterkere fokus på å effektivisere eksisterende kraftverk og begrense det totale forbruket.

Norsk Friluftsliv vil:

• Fremme satsing på energieffektivisering og ny teknologi
• Begrense unødvendig tap av verdifull natur
• At naturens egenverdi i større grad skal vektlegges i arealkonflikter

Nyheter om Energi