Arealplanlegging

Natur er en grunnleggende forutsetning for utøvelse av friluftsliv. Å bevare verdifull natur og forvalte den på en bærekraftig måte er derfor en naturlig del av friluftslivet.

De viktigste reglene om arealplanlegging finner vi i plan- og bygningsloven, og de viktigste bestemmelsene om vern av spesielle naturområder og naturforekomster finner vi i naturmangfoldloven.

Naturforvaltning

Naturforvaltning handler om ta vare på natur og landskap gjennom planlegging og vern – og gjennom å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser, også for kommende generasjoner.

NORSK FRILUFTSLIV vil at viktige friluftslivsarealer bevares og vedlikeholdes til glede for våre etterkommere.

Det man blir glad i, hegner man om og tar vare på. Naturbruk er derfor kilde til godt naturvern. Kjennskap til og erfaring med natur i oppveksten er ofte en forutsetning for naturopplevelser i voksen alder.

Norsk Friluftsliv vil:

 • At naturen får større verdi i konflikter om bruk av arealer
 • Sikre tilgang til naturopplevelser i nærheten av alle bostedsområder
 • Sikre tilstrekkelig vedlikehold av friluftsområder
 • Sikre et mangfold av naturtyper for ulike opplevelser
 • Gjøre folk glade i natur gjennom bruk av naturen

Fjell

Fjellene tilbyr variert terreng med flate vidder, åser og bratte fjellvegger, isbreer, og et spennende natur og dyreliv. Fjellene gir også liv og kraft til elver og fosser.

Mange søker til fjells for å oppleve naturens ro og stillhet. Men fjellene gir også rom for klatring, jakt, skiturer, sykkelturer, fisking, elvepadling og ikke minst fotturer. Fjellhytter og turisthytter gjør at mange flere får tilgang til fjellenes opplevelser.

Norsk Friluftsliv vil:

 • Fremme friluftsliv i fjellet
 • Styrke befolkningens kunnskap og ferdigheter til ferdsel i fjellet
 • Bevare fjellnaturens stillhet og ro

Strandsone

Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal. Mange mennesker oppsøker strandsonen for rekreasjon og naturopplevelser. Strandsonen er en knapphetsressurs, særlig i tettbygde strøk. Også i grisgrendte strøk kan tilgang til strandsonen være begrenset, fordi store deler av strandsonen er utilgjengelig på grunn av ulendt terreng. Det oppstår stadig konflikter med utbyggere om bruk av attraktive friluftslivsarealer i strandsonen.

NORSK FRILUFTSLIV vil bevare byggeforbudet i et 100-metersbeltet i strandsonen.

Statistikk viser hvordan utbygging i strandsonen over år medfører tap av viktige friluftslivsarealer, på tross av byggeforbudet. Tilgang til strandsonen er for viktig for allmennhetens helse og livskvalitet til at tilgangen avgrenses til en liten gruppe grunneiere.

Norsk Friluftsliv vil:

 • Styrke vernet av strandsonen
 • Styrke kommunenes evne og mulighet til å fjerne ulovlige stengsler
 • Ha strengere reaksjoner på ulovlige tiltak

Skog

Skogen er en viktig del av friluftslivsarealet. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser. Skogen med dens naturgrunnlag påvirkes sterkt av industriell skogsdrift. Enkelte steder trues også skogen av fremmede treslag.

Norsk Friluftsliv vil:

 • Sikre gode opplevelsesmuligheter i skog i nærheten av der folk bor
 • Styrke kunnskap om skogen og fremme trygghetsopplevelse ved ferdsel i skogen
 • Bevare arealer med naturlig skog, uten påvirkning av industriell skogsdrift
 • Lette tilgang til skogen gjennom enkel tilrettelegging, særlig i skogens randsoner mot boområder.
 • Styrke tilgjengelighet til opplevelse av vernede områder
 • Forenkle frivillighetens rutiner for gjennomføring av aktivitet i skogsområder