Go Norsk Friluftsliv to main content

Økonomiske rammebetingelser for friluftslivet

Friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet, og det er den aktiviteten folk flest ønsker å gjøre mer av. Aktivitet i naturen gir dessuten et stort bidrag til befolkningens fysiske og psykiske helse, og gjennom dette et vesentlig samfunnsøkonomisk bidrag.

Foto: Lars Røraas
Foto: Lars Røraas

Hva mener Norsk Friluftsliv om økonomiske rammebetingelser?

  1. Friluftsorganisasjonenes økonomiske rammevilkår må stå i forhold til den samfunnsøkonomiske verdien de skaper.
  2. Myndighetene må gi frivillige organisasjoner bedre rammevilkår og større frihet, ved å gi mer penger til drift og mindre til øremerkede prosjekter.
  3. De frivillige friluftslivsorganisasjonenes kapasitet, gjennomslagskraft, aktivitetstilbud og resultater vil styrkes gjennom økt samarbeid organisasjonene imellom.
  4. Offentlige midler bør gis over flere år, for å skape bedre forutsigbarhet og kontinuitet for organisasjonene. Organisasjonene må involveres før man beslutter eventuelle endringer i aktuelle tilskuddsordninger.
  5. At aktivitetstilskudd tildeles organisasjonens sentralledd, legger grunnlag for effektiv bruk og varig aktivitet i hele organisasjonen. 
  6. Myndighetene, både lokalt og nasjonalt, må ha forenkling som mål, slik at frivilligheten ikke bruker unødvendig tid på administrasjon, søknadsarbeid og rapportering.

     

Behandlet i styret 16.02.2023.

I Norsk Friluftslivs vedtekter heter det at vi skal løse oppgaver og samordne saker av felles interesse og fremme disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.  

Det er en sentral oppgave for organisasjonen å arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for medlemsorganisasjonene.  

Tall fra Helsedirektoratet viser at det er mye å spare for samfunnet ved at befolkningen blir mer fysisk aktive i hverdagen. Til tross for at det er et uttalt politisk ønske å øke tilbudet av friluftslivsaktiviteter, har det vært betydelige kutt i aktivitetsmidler fra friluftslivets fagdepartement, Klima- og miljødepartementet. Aktivitets- og tilretteleggingsmidler har siden 2017 blitt redusert med om lag hver tredje krone. Dette er midler som organisasjonene primært bruker til å utvikle ny aktivitet, og å tilby aktivitet til nye målgrupper. Norsk Friluftsliv arbeider derfor aktivt for å snu den negative utviklingen.   

Parallelt arbeider Norsk Friluftsliv også for å øke økonomiske bidrag til friluftslivsorganisasjonene fra andre departementer, fylkeskommuner, kommuner og stiftelser. 

Det er en utfordring at tilskuddsmidlene fra det offentlige tildeles organisasjonene flere måneder inn i hvert nye år. Flerårige tildelinger vil skape bedre forutsigbarhet, og øke organisasjonenes mulighet til å beholde kompetanse blant både frivillige og ansatte.  

Det er et statlig mål at mest mulig av tilskuddsmidlene skal brukes på kjernevirksomhet og aktiviteter, og minst mulig til administrasjon. Men det å ha ansatte i organisasjonene senker faktisk terskelen for å bli frivillig. Ansatte frigir viktig kapasitet hos de frivillige, slik at de kan drive aktivitet, i stedet for administrativt arbeid med søknader og rapportering. Ansatte bidrar også til at organisasjonene kan rekruttere, lære opp, organisere og ivareta flere frivillige. 

For å få best mulig effekt av tilskuddsmidlene til aktivitet, mener Norsk Friluftsliv det er viktig å satse på støtte til friluftslivsorganisasjonene sentralt. Sentralleddet i organisasjonene er viktig for å koordinere aktivitetene, opprettholde kompetanse og kontinuitet, utvikle nye aktiviteter, sørge for erfaringsutveksling og følge opp aktivitetene lokalt og regionalt. Sentralleddet er også viktig for å få til en helhetlig og effektiv satsing på et inkluderende friluftsliv, herunder for personer med innvandrerbakgrunn. Slik sikrer vi et mangfoldig tilbud av aktiviteter over hele landet, over tid. 

 

Relevante bærekraftsmål: