Go Norsk Friluftsliv to main content
Byggevirksomhet og ødelagt natur i strandsonen
Foto: Lars Verket

Motstanden mot utbygging i strandsonen øker

Publisert 25.06.2024

Tekst: Ellen Fredriksen
Foto: Lars Verket

2 av 3 nordmenn mener utbygging i strandsonen bør reduseres eller stoppes helt, viser en fersk undersøkelse fra Ipsos.

35 prosent mener det bør tillates mindre utbygging i strandsonen enn i dag og 30 prosent mener utbyggingen bør stoppes helt. Det viser tall Ipsos har hentet inn for Norsk Friluftsliv. Den samlede motstanden på 65 prosent viser en markant økning fra spørsmålet sist ble stilt i 2021, da 54 prosent uttrykte det samme. 

Til tross for at det har vært generelt byggeforbud i strandsonen siden 1950-tallet, er mer enn en tredel av den norske strandsonen i dag bygget ut fordi kommunene gjør unntak fra regelen ved å gi dispensasjoner. Norsk Friluftsliv advarer mot å minske allmennhetens tilgang til kystområdene. 

– Sjø og kyst er blant de viktigste friluftslivsområdene vi har, som huser fantastisk natur og arter, og betyr mye for folks trivsel og helse. Det er et uttalt nasjonalt mål at strandsonen skal være tilgjengelig for alle. Samtidig blir stadig mindre strandsone tilgjengelig for alle, så det overrasker oss ikke at flere nå vil trekke i bremsen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 

Menn vil bygge ut mer 

Undersøkelsen avdekker også forskjeller blant kvinner og menn når det gjelder holdning til bygging i strandsonen. Blant de som mener vi bør tillate mindre eller stanse utbygging, er det 56 prosent menn og 74 prosent kvinner. I andre enden av skalaen er forskjellene større. Totalt mener 7 prosent av befolkningen at man bør tillate mer utbygging i strandsonen, hvorav 12 prosent av spurte menn mener man bør tillate dette, mot kun 2 prosent av spurte kvinner. 

Det er relativt små geografiske forskjeller i folks holdninger til utbyggingen, men det er høyest andel av folk i Oslo og på Østlandet ellers som ønsker full stans, og lavest andel på Vestlandet. 

Flere har gjort seg opp en mening 

Tallene viser også at dette er et tema flere er opptatt av enn før. I 2021 svarte 18 prosent at de ikke har en mening om dette, mot kun 8 prosent i 2024. Andelen som mener at vi bør tillate mer bygging har holdt seg stabil på 7 prosent. 

– Strandsonen bygges ned bit for bit, og undersøkelsen bekrefter at dette er en viktig sak å engasjere seg i. Hvis vi skal bevare den flotte kystnaturen vår, må vi sikre at det nasjonale byggeforbudet i strandsonen faktisk blir overholdt. Det krever at kommunene ser verdien i naturen og folks tilgang til den. Det må innebære å gi færre dispensasjoner, sier Lier. 

Mot utbygging
65 %

mener utbygging i strandsonen bør begrenses eller stanses helt

For utbygging
7 %

mener vi bør tillate mer utbygging i strandsonen

Potensielt tilgjengelig strandsone
68,3 %

av strandsonen er potensielt tilgjengelig for allmennheten