Go Norsk Friluftsliv to main content

Stopp nedbyggingen av naturen – sikre fremtiden for friluftslivet

Publisert 03.07.2024

Tekst: Ellen Fredriksen

Våre unike friluftsområder er under press. I Norsk Friluftslivs årsmøte gikk de 18 store friluftslivsorganisasjonene sammen om å kreve at naturen sikres for kommende generasjoner. 

Norge er kjent for storslått natur og helt særegne muligheter for friluftsliv. Å være ute i naturen, kjenne vær og vind, og oppleve ro og stillhet er en del av vår nasjonale identitet. Nå er disse verdiene truet av økende nedbygging. 

For selv om vi har lovfestet rett til fri ferdsel i naturen, blir det stadig mindre områder å ferdes i. Tidligere i år avslørte NRK og NINA at det har vært hele 44 000 naturinngrep de siste fem årene. Bygging av hytter, veier og energianlegg er de største synderne. Arealet avsatt til hyttebygging alene tilsvarer fire ganger størrelsen av Mjøsa – en rystende illustrasjon av det enorme presset på våre naturområder. 

Når naturen bit for bit reguleres til andre formål, mister vi viktige natur- og friluftslivsområder. Det påvirker både folk og sårbare arter.  

Verdien av tilgjengelig natur for rekreasjon og fysisk aktivitet kan ikke undervurderes. Friluftslivet må prioriteres langt høyere i politiske prosesser. 

For å bidra til bedre arealforvaltning som sikrer friluftslivet mener organisasjonene at:    

  • Naturens rettsvern må styrkes. I saker der utbygging står mot natur- og friluftsinteresser, må hensynet til natur og friluftsliv veie vesentlig tyngre. 
  • Kommunene må få nødvendige ressurser og kompetanse til å ivareta sitt ansvar for natur og friluftsliv. Forvaltningen må styrkes gjennom mer helhetlig planlegging og mindre sektorstyring. 
  • Nok vern av ulike typer natur må sikres. Vernet bør ikke hindre friluftslivsaktiviteter, unntatt i tilfeller med spesielt sårbar natur som krever ekstra beskyttelse. 
  • Nedbygging av strandsonen må stanses. Tilgangen til strandsonen må sikres og forbedres for allmennheten. 
  • Statsforvalterens innsigelsesmyndighet må styrkes. For å beskytte nasjonale interesser må statsforvalteren få større makt til å stoppe utbyggingsprosesser. 

Vi kan ikke tillate at kortsiktige utbyggingsinteresser ødelegger det som er unikt og verdifullt for oss alle. Friluftslivsorganisasjonene står samlet i kampen mot nedbygging av natur. Vi trenger naturen – for vår helse, identitet og livskvalitet. Vi oppfordrer lokale og nasjonale myndigheter til å ta disse utfordringene på alvor og handle nå før det er for sent. 

La oss sammen sikre at Norge fortsatt kan være et land hvor naturen er tilgjengelig for alle, og hvor friluftslivet kan blomstre. 

4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM-speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Norges Seilforbund, Det norske Skogselskap, Norges sopp- og nyttevekstforbund