Go Norsk Friluftsliv to main content

Gjensidigestiftelsen med kjempesatsing for friluftslivet

Foto: Gjensidigestiftelsen
Foto: Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen lanserer nå Naturglede, en tredelt satsing på nær 200 millioner kroner, som samlet skal løfte og styrke befolkningens forhold til naturen.

Satsingen skal bidra til at flere blir aktive i eget nærmiljø, fysisk tilrettelegging i områder for naturaktiviteter for personer med særskilte behov, og mer bruk av naturen som læringsarena i oppvekst og utdanning.

– Dette er langt mer enn en satsing på natur og friluftsliv. Det er en investering i glede, folkehelse, barn og unge, fellesskap og inkludering, som vil få ringvirkninger langt utover de to årene midlene er fordelt på, sier Bente lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Aktiv i naturen støtter Friluftslivets år

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, med én million medlemskap og nær 5000 lag og foreninger. Gjennom Gjensidigestiftelsens satsing «Aktiv i naturen» settes det av en ramme på 50 millioner kroner for Friluftslivets år i 2025, som skal bidra til at flere blir aktive i sine nærmiljø.

Frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå som tilbyr lett tilgjengelige aktiviteter til alle kan få støtte gjennom dette. Det vil gjelde både styrking av eksisterende tilbud og etablering av nye tilbud. Det er også et mål at flere engasjerer seg som frivillige.

– I Friluftslivets år skal vi vise frem den fantastiske bredden i friluftslivet og gjøre det enklere å delta, så disse midlene vil komme svært godt med ute i organisasjonene. Det finnes et stort spenn av aktiviteter, fellesskap og naturområder over hele landet, og medlemsorganisasjonene våre gleder seg stort til å åpne opp og ta med enda flere ut neste år, sier Lier.

Naturen som læringsarena

Norsk Friluftslivs prosjekt «Naturen som læringsarena» får i tillegg 66 millioner kroner. Målet er at flere som jobber med oppvekst og utdanning skal bruke naturen som arena for læring og mestring.

– Med denne satsingen fra Gjensidigestiftelsen kan vi bygge videre på grunnmuren friluftslivsorganisasjonene har bygget gjennom år med målrettet arbeid. Samarbeidet vil styrke båndet mellom barnehager, skoler og lokale friluftslivsorganisasjoner. Sammen skal vi sørge for at alle barnehagebarn og grunnskoleelever skal bli kjent med sin nærnatur og bruke naturen som læringsarena, sier Lier.

God og trygg tilgang til naturen

Det er også satt av 80 millioner kroner til fysisk tilrettelegging av områder og anlegg for naturaktiviteter for personer med særskilte behov, ledet av Friluftsrådenes Landsforbund. Målet er å gjøre det enklere for flere å benytte turmulighetene i naturen der de bor.