Go Norsk Friluftsliv to main content

Alle inkludert! – Ny handlingsplan for like muligheter til å delta

Publisert 03.07.2024

Tekst: Ellen Fredriksen

Kultur- og likestillingsdepartementet har lansert en handlingsplan med tiltak for å øke deltakelsen blant barn og unge i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.

Formålet med handlingsplanen er å sørge for at barn og unge i hele landet har like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Arbeidet med handlingsplanen startet opp i oktober 2023, og Norsk Friluftsliv har sammen med andre paraplyorganisasjoner i frivillig sektor vært involvert gjennom hele prosessen. 

– Det er ikke alle som har like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter i dag, og det må vi gjøre noe med. Friluftslivet er en betydningsfull møteplass for barn og unge over hele landet, og vi er glade for at regjeringen setter deltakelse tydelig på agendaen, sier Erika Wollner, prosjektleder for mangfold og inkludering i Norsk Friluftsliv. 

Bredt samarbeid

Handlingsplanen er et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Klima- og miljødepartementet. Planen trekker spesielt fram viktigheten av gode samarbeid mellom regjering, kommune og frivillige organisasjoner.  

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery presiserer at «Sammen øker vi innsatsen for at barn og unge skal få like muligheter til å delta. […] Sammen må vi fortsette det gode arbeidet for at alle skal oppleve å bli invitert og inkludert, og vi må ta innover oss at dette er et kontinuerlig arbeid – og en jobb som vi aldri blir ferdige med». 

Planen er også tydelig på at det er behov for mer forskning når det gjelder hva som hemmer og fremmer deltakelse i det organiserte friluftslivet. 

Innsatsområder og konkrete tiltak

Frivilligheten og friluftslivet er viktige fellesskap for barn og unge, samt arenaer for inkludering og innenforskap. Handlingsplanen peker ut seks innsatsområder for å sikre lik mulighet til å delta: 

  • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter 
  • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud 
  • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere 
  • Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter 
  • Stimulere til mer samhandling og nye former for samhandling 
  • Få mer kunnskap om sosial ulikhet i deltakelse og effekter av tiltak 

Handlingsplanen inneholder 43 tiltak for å oppnå disse målene. Norsk Friluftsliv er sammen med øvrige paraplyorganisasjoner invitert til å delta i en arbeidsgruppe for å konkretisere tiltakene og det videre arbeidet med å sikre at alle barn og unge har lik mulighet til å delta i fritidsaktivitet.  

– Handlingsplanen og arbeidsgruppen som er satt ned, viser at regjeringen har ambisjoner for å sikre at alle har en reell plass rundt leirbålet. Vi er spent på hvordan det videre legges til rette for at bredden av frivillige organisasjoner kan bidra i arbeidet, sier Wollner. 

Les hele handlingsplanen her: «Alle inkludert! – Handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter, 2024-2026»