Via ferrata – lover og regler?

Publisert – Sist oppdatert 24.04.2020

Norsk Friluftsliv har registrert en sterk øking i interessen for etablering av såkalte «via ferrata» i Norge – samtidig er det stor usikkerhet om hvilke lover og regler som gjelder for etablering av slike anlegg.

Via ferrata er et italiensk ord som på norsk kan omtales som «klatresti med wire». Via Ferrata går ut på at et fjell utstyres med faste sikringsmidler som stålwire, bøyler, stiger og broer. Dette benyttes så for å klatre fjellet på en mest mulig sikker og forutsigbar måte, uten at man behøver å besitte betydelige klatreferdigheter eller klatrekunnskap (Kilde: Wikipedia).

Noen snakker om at det foreligger ønsker om hele 200 via ferrataer bare i de fire Vestlandsfylkene. Samtidig er det stor usikkerhet/uenighet om hvilke lover og regler som gjelder for etablering av slike anlegg.

Norsk Friluftsliv mener at etablering av via ferrata i de aller fleste tilfeller er et så omfattende anlegg eller tiltak, at det i tillegg til grunneiers tillatelse, krever tillatelse fra det offentlige og må behandles etter plan- og bygningsloven. Dette synet støttes, slik vi leser det, av Marianne Reusch i en artikkel på www.allemannsretten.no.

Her er Norsk Friluftslivs brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om planprosess rundt etablering av via ferrata.

Norges Klatreforbund har uttalt seg kritisk til inngrepene som gjøres når permanente «jernveger» (klatresti/via ferrata) etableres i naturen i Norge.

Via ferrata skal alltid vurderes opp mot kommunens arealplaner, plan- og bygningsloven, øvrig regelverk innen miljørett, samt at det krever tillatelse fra grunneieren:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) peker i sitt svar til Norsk Friluftsliv på at via ferrata skal behandles, som alle andre tiltak i arealplanleggingen, gjennom en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle i den kommunen det gjelder. Det er kommunen som er planmyndighet og som bestemmer hvordan arealene i sin kommune skal disponeres og forvaltes. Det betyr at det ikke er fritt fram å etablere via ferrata i norsk natur, og et slikt tiltak skal alltid vurderes opp mot planer i kommunen, plan- og bygningsloven, øvrig regelverk innen miljørett, samt at grunneieren må gi sin tillatelse.

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner bestemmer gjennom de avsatte arealformålene, eventuelle hensynssoner og andre reguleringsbestemmelser, om det er tillatt å bygge via ferrata eller ikke, innenfor et bestemt areal av en kommune. I tillegg skal det vurderes om det må søkes byggetillatelse. Hvis anlegget er i strid med det avsatte arealformålet i arealplanene må det søkes om dispensasjon, eller så må det foretas en omregulering av arealet gjennom en ordinær planprosess etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Jfr. svarbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), den 9. november 2015.

Del denne artikkelen