Norefjell
Norefjell

Høringssvar og uttalelser

Foto: Torgeir W. Skancke

Du finner pågående høringer på Høringsradaren – Forum for Natur og Friluftsliv (hoeringsradaren.no)

2023

20.10.2023 Innspill til budsjettforslag for 2024 – Kommunal- og forvaltningskomiteen

20.10.2023 Representantforslag om strandsone for alle og styrking av allemannsretten

18.10.2023 Innspill til budsjettforslag for 2024 – Energi- og miljøkomiteen

16.10.2023 Innspill til forsknings- og innovasjonsstrategi for reiselivet

13.10.2023 Felles høringsuttalelse – regulering av innsyn i havvindsøknader

06.10.2023 Høringsuttalelse til forskrift om tilskudd til friluftsaktivitet

29.09.2023 Høringsuttalelse til NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet

28.09.2023 Høring Ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder

08.09.2023 Fellesuttalelse Davvi vindkraftverk

29.06.2023 Høringsuttalelse til NOU 2023:10 Lev og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid

12.05.2023 Innspill til KLD om nasjonal oppfølging av naturavtalen

09.05.2023 Innspill til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven

02.05.2023 Høring – NOU 2023:3 Mer av alt – raskere

29.04.2023 Innspill til høring om folkehelsemeldingen

22.03.2023 Fellesbrev til Arbeiderpartiet om vassdragsvern

27.02.2023 Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven

07.02.2023 Innspill til stormøte om sirkulærøkonomi 

31.01.2023 Innspill til rep.forslag om et arealnøytralt Norge 

20.01.2023 Innspill om tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog

12.01.2023 Høring – Opprettelse av Østmarka nasjonalpark 

06.01.2023 Felles uttalelse om tildelingskriterier for havvind, Utsira Nord

06.01.2023 Felles uttalelse om tildelingskriterier for havvind, Sørlige Nordsjø II

2022

22.12.2022 Felles innspill til ny distriktsmelding 

14.12.2022 Felles innspill til kommunal- og distriktsministeren angående hytteutbygging

01.12.2022 Innspill til Klimatilpasningsmeldingen

30.11.2022 Innspill til Reisemålsutvalget

19.11.2022 Høring – Forslag til endringer i forskrift om bærekraftig skogbruk

09.11.2022 Høring – Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Nesodden kommune

31.10.2022 Innspill energi- og miljøkomiteen – Dok.8-254 S (2021-2022) om en mer sirkulær økonomi

28.10.2022 Høring – NOU 2022:8 Ny minerallov

27.10.2022 Innspill KLD – naturavtale 

30.09.2022 Høring – NOU 2022:6 Nett i tide 

30.09.2022 Innspill til Klimautvalget 2050

30.09.2022 Innspill kommunal- og forvaltningskomiteen – rep.forslag om ulovlighetsoppfølging for kommuner

14.09.2022 Høring – Revidert drikkevannsforskrift 

08.09.2022 Innspill til reisemålsutvalget – besøksbidrag/fellesgodefinansiering og allemannsretten

01.09.2022 Høring – Endring forskrift overtredelsesgebyr motorferdselloven 

30.08.2022 Innspill til generalistkommuneutvalget 

22.08.2022 Høring – Endringer i fornybardirektivet 

01.07.2022 Høring – Søknad om utsatt frist for idriftsettelse for Bremangerlandet vindkraftverk

25.05.2022 Fellesinnspill til energikommisjonens mandat

18.05.2022 Høring – Forskrift om fartsgrenser til sjøs

16.05.2022 Fellesutspill om havvind og naturhensyn

13.05.2022 Innspill til NOU Selvstyrt er velstyrt

12.05.2022 Fellesinnspill til departementene om kvalitetsnorm for villrein

27.04.2022 Innspill til energimelding og tilleggsmelding

13.04.2022 Innspill ny folkehelsemelding 

01.04.2022 Innspill – forslag til endringer i nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning

30.03.2022 Innspill til etablering av Bionova 

28.03.2022 Felles høringsuttalelse – Høring om endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget for 2022 

23.03.2022 Innspill til rep.forslag om en plan for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull for elever i norsk skole

11.02.2022 Innspill til ny søknadsbasert tilskuddsordning inkludering og mangfold

24.01.2022 Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen – Meld. St. Mål med mening

13.01.2022 Høring – Endringer i forskrift om fremmede treslag

2021

20.12.2021 Høring – Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskolelova

03.12.2021 Høring – Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Bærum kommunes sjøområde

26.11.2021 Høring – Endringer i lov om hundehold – hundeloven

25.11.2021 Innspill til Klimautvalget 2050

10.11.2021 Høring – Tilskuddsordninger frivillighetssentraler

27.10.2021 Innspill til transport- og kommunikasjonskomiteen vedr. forslag til statsbudsjettet for 2022

26.10.2021 Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen vedr. forslag til statsbudsjettet for 2022

25.10.2021 Innspill til helse- og omsorgskomiteen vedr. forslag til statsbudsjettet for 2022

24.10.2021 Innspill til kultur- og familiekomiteen vedr. forslag til statsbudsjettet for 2022

22.10.2021 Innspill til energi- og miljøkomiteen vedr. forslag til statsbudsjettet for 2022

21.10.2021 Innspill til utdannings- og forskningskomiteen vedr. forslag til statsbudsjettet for 2022

01.11.2021 Høring – DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill uten tillatelse 

29.10.2021 Høring – Forslag til endringer i pbl. – klageadgang på statlige planer

29.10.2021 Høring – Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Asker kommunes sjøområde

28.10.2021 Felles innspill til handlingsplan for villaks

05.10.2021 Innspill til regjeringens idrettsstrategi

30.09.2021 Innspill til fritidskortordningen 

17.08.2021 Høring – Veileder og konsesjonsprosess for havvind

11.08.2021 Høring – Nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro

11.08.2021 Høring – Forslag til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Oslo kommune

15.07.2021 Innspill til kommende regjeringserklæring 

23.06.2021 Innspill til kommende idrettsstrategi

11.06.2021 Felles innspill til høring av vannforvaltningsplaner 2022-2027

07.06.2021 Innspill til KLD – helhetlig gjennomgang av motorferdselloven 

03.06.2021 Felles innspill til KLD og KMD – Skrantesyke og kunnskapsbehov: etablering av forskningsprogram

31.05.2021 Innspill til utvalg for reisemålsutvikling 

29.04.2021 Innspill til representantforslag angående endringer i motorferdselloven

29.04.2021 Høring – krav til høyhastighetsbevis for fører av fritidsbåt og krav til automatisk nødstopp

23.04.2021 Innspill til representantforslag om å bedre barns utearealer og oppvekstmiljø

22.04.2021 Innspill familie- og kulturkomiteen – Lov om Opplysningsvesenets fond

22.04.2021 Innspill Prop. 169 endinger i plan- og bygningsloven

20.04.2021 Innspill familie- kulturkomiteen – Kulturmelding for barn og unge

26.03.2021 Innspill til KLD – Oppfølging av evalueringsrapport om fornøyelsesløyper for snøskuter

24.03.2021 Innspill til KLD – klargjøring av regelverk rundt utfartsparkeringer og parkeringsavgifter

15.03.2021 Høring – nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO)

07.03.2021 Innspill til lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

16.02.2021 Innspill til strategi: Sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeid

15.02.2021 Innspill til ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

15.02.2021 Høring – forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning – høringsuttalelse

15.02.2021 Innspill til Energi- og miljøkomiteen – Klimaplan 2021-2030

04.02.2021 Felles innspill om å vedta ny regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjø og elv fra 2021

04.02.2021 Innspill til Barne- og familiedirektoratet om pandemiens konsekvenser for fritidstilbudet til barn og unge. 

22.01.2021 Høring – forskrift om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet

21.01.2021 Høring – forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond

11.01.2021 Felles innspill til representantforslag 82 S (2020–2021) om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg

08.01.2021 Felles innspill til representantforslag 22 S (2020-2021) om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker

2020

18.12.2020 Felles innspill til EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet

10.12.2020 Innspill til stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

10.12.2020 Innspill til oppstart av vernearbeid for Østmarka nasjonalpark

30.11.2020 Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

25.11.2020 Høring – Forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs

27.10.2020 Innspill – Dok 8-forslag 124 S (2019-2020): Gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft

16.10.2020 Innspill – Covid-19: Hva kan opprettholde aktivitetsnivået

12.10.2020 Høring – forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift 

12.10.2020 Innspill til ny internasjonal naturavtale 

07.10.2020 Felles innspill til Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land: Endringer i konsesjonsbehandlingen 

30.09.2020 Høring – rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen

30.09.2020 Høring – forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

30.09.2020 Høring – forslag til forskrift til integreringsloven

23.09.2020 Høring – forslag til ny lov om pengespill

15.09.2020 Høring – forslag til endring i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. 

07.09.2020 Høring – forslag til endringer i mineralloven

04.09.2020 Høring – forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i sjø

28.08.2020 Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven 

26.06.2020 Innspill til ny viltlov

26.06.2020 Felles innspill om sykkel og gange i Nasjonal transportplan 2022-2033

26.06.2020 Høring – Nasjonal transportplan 2022-2033

23.06.2020 Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte 

02.06.2020 Innspill til forskrift om krisetiltak i skogbruket

29.05.2020 Høring – nye regler om kontroll med lakselus

15.05.2020 Felles innspill til klima- og miljøministeren – Gi oss grønnere vannkraft

06.05.2020 Innspill til fartsgrenser til sjøs

30.04.2020 Innspill til Klimakur 2030

27.04.2020 Høring – forskrift om fellesansvar for utfisking med videre av rømt oppdrettsfisk

31.03.2020 Innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

26.03.2020 Høring – Kompensasjonsordning

24.03.2020 Felles innspill til fiskeriministeren – Koronatiltak med dramatiske konsekvenser for villaks og sjøørret

17.03.2020 Innspill til gjennomgangen av konsesjonssystemet for vindkraft

04.03.2020 Høring – Endringer motorferdsellov og forskrift 

28.02.2020 Innspill til kvalitetsnorm for villrein – fellesuttalelse

24.01.2020 Innspill helhetlig plan for Oslofjorden

15.01.2020 Høring – NOU 2019:5 Ny forvaltningslov

04.01.2020 Høring – Sivilbeskyttelsesloven 

2019

05.12.2019 Høring – Opplysningsvesenets fond

15.11.2019 Høring – Lov om integrering

10.10.2019 Høring – Regional plan Norefjell – Reinsjøfjell

03.10.2019 Innspill – barne- og ungdomskulturmeldingen

01.10.2019 Høring – Nasjonal ramme for vindkraft på land

16.08.2019 Høring – Detaljregulering Romsdalsgondolen

13.06.2019 Høring – Tilskudd jaktbasert friluftsliv for barn og unge

29.05.2019 Innspill – Helhetlige forvaltningsplaner for natur

27.05.2019 Innspill – Nasjonalpark i Østmarka

24.05.2019 Høring – Tilskuddordning til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse

15.05.2019 Innspill – Evaluering av mineralloven

03.05.2019 Innspill – Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

05.04.2019 Innspill – Miljøkriminalitet

27.02.2019 Høring – NOU 2018-11 – Ny Fjellov

12.02.2019 Fellesutspill – Revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina reguleringene i Vest-Agder

10.01.2019 Høring – Leirskoleopphold

2018

30.09.2018 Innspill – Folkehelsemeldingen

20.09.2018 Innspill – Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging

31.08.2018 Høring – Nordkapp områderegulering

30.08.2018 Innspill – Kommunene oppfordres til høringsuttalelser på Nasjonal ramme for vindkraft

28.08.2018 Innspill – Stortingsmelding om sjøsikkerhet 

23.08.2018 Innspill – Utsettelse av høring på nasjonal ramme for vindkraft 

23.06.2018 Høring – NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne og farvannslov (fellesuttalelse)

09.05.2018 Høring – Nye oppgaver til Fylkeskommunene

15.03.2018 Innspill – Representantforslag: Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden

15.03.2018 Innspill – Representantforslag: Nærturlov

24.01.2018 Innspill – Flytting av forvaltningsansvar for høstbare viltarter 

15.01.2018 Høring – Endringer i vannforskriften (fellesuttalelse)

2017

19.12.2017 Innspill – Oppfordring til tilgjengeliggjøring og bruk av oppdatert kunnskap i revisjonssaker

01.12.2017 Høring – Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

07.11.2017 Høring – Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker (fellesuttalelse)

23.10.2017 Høring – Forslag til ny markaforskrift og endringer i landbruksveiforskriften

12.10.2017 Innspill – Områderegulering av Nordkapp-halvøya

15.09.2017 Klage – Områdereguleringsplan Turufjell – klage på kommunestyrets vedtak

15.08.2017 Høring – Forslag til presisering av markalovens § 2 og endringer av markagrensen

23.06.2017 Innspill – Hovedsatsinger i handlingsplanen for friluftsliv perioden 2018-2021 (fellesuttalelse)

14.06.2017 Høring – Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensanalyser

31.05.2017 Innspill – Innspill til handlingsplanen for friluftsliv 2018-2021 (fellesuttalelse) 

07.04.2017 Høring – Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt

20.01.2017 – Høring – Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

2016

15.12.2019 Høring – Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og mindre justering i matrikkellova

09.12.2016 Høring – Forslag til klimalov

02.12.2016 Høring – Regelverket om konsekvensutredninger

30.11.2016 Høring – Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen

28.11.2016 Høring – Begrenset høring av reguleringsplanmal

14.10.2016 Høring – Utredning av fylkesmannens framtidige struktur

30.09.2016 Innspill – Innspill til den statlige idrettsanleggspolitikken

30.09.2016 Høring – Nye oppgaver til større kommuner

28.08.2016 Høring – Planstrategi og planprogram 2016-2019 for Oslo kommune

26.08.2016 Høring – Forslag til forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

21.06.2016 Høring – Verneplanarbeid i Oslomarka – høring av forslag om vern av to områder

21.06.2016 Høring – Forslag til forskrift om overtredelsegebyr etter motorferdselloven § 12 b

25.05.2016 Høring – Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og almennyttige miljøstiftelser

21.04.2016 Høring – Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

04.03.2016 Høring – Behov for persontransport i utmarksnæring

04.03.2016 Høring – Åpning for bruk av el-sykkel i utmark

01.03.2016 Høring – Felles definisjon og dokumentasjon for tellende medlem og lokallag

10.02.2016 Høring – Vedrørende 2. gangs offentlig ettersyn – kommuneplanens arealdel

08.02.2016 Innspill – Norsk Friluftsliv inn på Luftfarttilsynets høringsliste

08.02.2016 Innspill – Norsk Friluftsliv inn på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap høringsliste

01.02.2016 Innspill – Forslag om lovfesting av leirskoleopphold

12.01.2016 Innspill – Forenkling av utmarksforvaltningen 

08.01.2016 Høring – Forslag til endring av erstatningsbestemmelsen i markaloven

2015

18.12.2015 Innspill – Ny energimelding

17.12.2015 Høring – Forslag til åpning for catskiing

12.11.2015 Høring – Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

24.09.2015 Innspill – Stortingsmelding om skog- og trenæringen 

10.09.2015 Høring – Reguleringsplan for snøscooterled i Åsnes kommune

03.07.2015 Høring – Naturreservater – Østfold

03.07.2015 Høring – Naturreservater – Oppland

03. 07. 2015 Høring – naturreservater – Akershus

02.07.2015 Høring – Naturreservater – Vest-Agder

22.06.2015 Høring – Djupedalsutvalget (NOU 2015:2 Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø)

18.06.2015 Høring – Barns adgang til sykling på skoleveien

06.03.2015 Høring – Forenkling av utmarksforvaltningen 

2014

28.11.2014 Ny snøscooterlov ikke forsvarlig

19.09.2014 Innspill – Ny stortingsmelding om friluftsliv

23.05.2014 Høring – Søknad om tillatelse til orienteringsstafett innenfor Skjennungsåsen friluftslivsområde

2013

30.12.2013 Høring – NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester 

06.11.2013 Høring – Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

15.08.2013 Høring – Kulturdepartementet om veileder for forvaltere

01.07.2013 Høring – Forskrift om friluftslivsaktiviteter

26.06.2013 Høring – Endringer i motorferdselforskriften, og egne forskrifter for kommunalt forsøk med snøscooterløyper 

17.04.2013 Høring – Forskrift om vannscooter

15.04.2013 Høring – Vern av friluftsområder i marka

13.03.2013 Innspill – Krav om penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett 2013

28.02.2013 Innspill – Miljøverndepartementet om Nasjonal handlingsplan for biologisk mangfold

27.02.2013 Høring – Verneplan Færder Nasjonalpark

04.02.2013 Høring – Endring av småbåtloven

2012

07.11.2012 Innspill – Støtteuttalelse til etablering av en ny landslinje for miljø og natur med friluftsliv ved Rjukan Vgs. 

09.10.2012 Høring – Opprettelse av miljøvedtaksregister 

06.07.2012 Høring – NOU 2012:9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

26.06.2012 Innspill – Nasjonal transportplan 2014 – 2023

25.06.2012 Høring – Nedre Otta kraftverk 

16.04.2012 Høring – Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon 

08.03.2012 Høring – Endring i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

10.02.2012 Innspill – Planprogram for regulering av uttak av masser i Hoensmarka

2011

28.10.2011 Høring – Forskrift om elsertifikater 

24.10.2011 Høring – Utkast nasjonal gåstrategi

11.10.2011 Høring – Jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1.4 2012 til 31.3.2017

11.10.2011 Høring – Utøvelse av jakt

10.08.2011 Høring – «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær»

20.06.2011 Høring – Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

20.06.2011 Høring – Valåi kraftverk i Lesja kommune

01.06.2011 Høring – Endringer i friluftsloven – plukking av molter i Nord-Norge

31.05.2011 Høring – Forskrift om bruk av vannscooter 

2010

23.08.2010 Høring – Utkast til lov om endringer i lov om miljøvern på Svalbard

30.07.2010 Høring – Ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikk

09.07.2010 Høring – Forskrift fremmede treslag

09.07.2010 Høring – Forskrift fremmede organismer

23.06.2010 Høring – Forslag til forskrift for utvalgte naturtyper og prioriterte arter

23.04.2010 Høring – Innlandsfiskeforvaltning 2010 – 2015

2009

31.11.2009 Høring – Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei

28.10.2009 Høring – Organisering nødmeldetjenesten 

30.09.2009 Høring – Hardangervidda forvaltningsplan for verneområder 

04.09.2009 Høring – Forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

02.07.2009 Høring – Endringer i friluftsloven

22.05.2009 Høring – Forskrift om kart, stedfestet informasjon mm

04.05.2009 Høring – Godfarfoss kraftverk – melding med forslag til KVU program

2008

01.12.2008 Høring – Markbulia – Einunna – utvidelse av kraftverk

01.11.2008 Høring – Forvaltningsplan for Reinheimen verneområde

31.10.2008 Høring – Forslag til opprettelse av Bardu nasjonalpark

09.10.2008 Høring – Fylkesdelplan Hardangervidda 

05.09.2008 Høring – Fylkesdelplan Sølnkletten 

05.09.2008 Høring – Fylkesdelplan Rondane

18.07.2008 Høring – Forslag til vern av Hisdalen og Stormyrlia

17.07.2008 Høring – Forslag til frivillig verneplan for Skrim – Sauheradsfjella

17.07.2008 Høring – Forslag til vern av Elgsjøen og Tostenelva

05.06.2008 Høring – Forslag til vern av Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat 

30.04.2008 Høring – Ny gruvedrift i Lunckfjell – Forhåndsmelding og forslag til utredningsprogram

04.04.2008 Høring – Forskriftsregulering av seks industribransjer

05.03.2008 Høring – Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane

2007

14.11.2007 Høring – Ny lov om Markavern

15.10.2007 Høring – Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

15.08.2007 Høring – Norges strategi for bærekraftig utvikling 

03.08.2007 Høring – Ytre Hvaler nasjonalpark 

2006

13.12.2006 Høring – Vindkraft retningslinjer for planlegging og lokalisering

08.11.2006 Høring – Småkraftverk: utarbeidelse av retningslinjer for fylkesvise planer

23.10.2006 Høring – Ny forskrift om jakt- og fangsttider 

17.10.2006 Høring – Forskrift om miljøgebyr reisende til Svalbard

31.08.2006 Høring – Bransjekrav fra organisert friluftsliv

14.07.2006 Høring – Verneplan for Trillemarka-Rollagsfjell

15.05.2006 Høring – Havsul I, II OG IV: vindkraftverk med nettilknytning, søknader og konsekvensutredninger 

2005

20.12.20025 Høring – NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet

09.12.2005 Høring – Ny forskrift om skogfond mv.

07.10.2005 Høring – Forskrift om bærekraftig skogbruk

05.10.2005 Høring – Forskrift om tillatelse til bruk av beltebil

01.09.2005 Høring – NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold

18.07.2005 Klage – Planer for bygging av kombinert vassverk og kraftstasjon i Murudalen – klage på vedtak fra NVE

14.07.2005 Høring – Forskrift om miljøgebyr for reisende til Svalbard 

20.06.2005 Høring – Tilleggssøknad med konsekvensutredning for 420 kV kraftledning Tjeldbergodden-Trollheim

15.06.2005 Høring – Forslag til nasjonal indikatorsett for bærekraftig utvikling 

25.05.2005 Høring – Strategidokument for turisme og friluftsliv på Svalbard 

12.05.2005 Høring – Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten 

04.12.2005 Høring – Første del av verneplan for skog på Statskogs grunn

04.05.2005 Høring – Forslag til opprettelse av Rondane Sør naturreservat 

02.05.2005 Høring – Forslag om opprettelse av indre Wijdefjorden nasjonalpark

29.04.2005 Høring – Forslag til verneplan for Hovedøya i Oslo

12.04.2005 Høring – Forskrift om konsesjon for landingsplasser 

31.01.2005 Høring – Forslag til vern av Ålfotbreen landskapsvernområde

31.01.2005 Høring – Forslag til verneplan for Hasseltangen landskapsvernområde mv.

17.01.2005 Høring – Forslag til vern av to barskogsreservater i Østfold

2004

09.12.2004 Innspill – Forslag til reguleringsplan for prosjekt Kalda-Kari

07.12.2004 Høring – Forslag til fredning av Sogndalstrand kulturmiljø i Sokndal 

03.12.2004 Høring – Policy og retningslinjer for nasjonalparksentrene

01.12.2004 Høring – NOU 2003:29 Arealplaner og ekspropriasjonserstatning 

29.11.2004 Høring – Utvidelse av Øvre Dividal nasjonalpark i Målselv kommune

29.11.2004 Høring – Endring av verneforskrift for Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat i Vardø kommune

19.11.2004 Innspill – Barskogvern på Statskog SF sin grunn

15.11.2004 Innspill – Revisjon av forvaltningsplan og verneforskrifter for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde

15.11.2004 Høring – Hallingskarvet nasjonalpark og landskapsvernområde

01.11.2004 Høring – Konsesjon og konsekvensutredning for 420 kV kraftledning Tjeldbergodden-Trollheim

29.10.2004 Høring – Forslag til vern av Varangerhalvøya i Finnmark fylke

01.10.2004 Høring – Ferdigstilling av ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder 

29.09.2004 Høring – Forslag til verneplan for Reinheimen 

14.09.2004 Høring – Utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldingstjenesten 

 13.09.2004 Innspill – Gebyr for reisende til Svalbard 

17.08.2004 Innspill – Søknad om regulering i Tokheims- og Eitrheimselva-Blåvann Kraftverk 

08.07.2004 Høring – Konsesjonssøknad om bygging av overføringstunnel fra Breidalsvatn i øvre Otta

07.07.2004 Høring – Forslag til opprettelse av Seiland nasjonalpark i Finnmark

06.07.2004 Høring – Forslag til verneplan for Slevdalsvannet, Farsun kommune

06.07.2004 Høring – Forslag til verneplan for Folgefonna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområde 

10.06.2004 Høring – Konsesjonssøknad for Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune i Nordland

21.05.2004 Høring – Supplerende verneplan for Oslofjorden, delplan for Vestfold

21.05.2004 Høring – Supplerende verneplan for Oslofjorden, delplan for Telemark

19.05.2004 Høring – Forslag til oppretting av Ytre Skjærgård Kristiansand-Søgne-Mandal landskapsvernområde

14.05.2004 Høring – Utkast til verneplan for Nord-Talgje naturreservat i Finnøy kommune 

07.05.2004 Høring – Forslag til ny retningslinje for arealbruk i støyutsatte områder 

05.05.2004 Høring – Reguleringsplan for Renaelva/Løpsjøen i Åmot kommune

26.03.2004 Høring – Utvidelse av Stølsheimen landskapsvernområde i Finnarfjorden, Vik kommune

25.03.2004 Høring – Høring av 14 områder i forbindelse med det utvidete skogvernet 

17.03.2004 Klage – Veitastrond helikopterplass, Kalda-Kai – klage på vedtak

09.02.2004 Høring – NOU 2003:24 Mer effektiv bygningslovgivning. Grunnprinsipper og veivalg. Utbyggingsavtaler. 

04.02.2004 Høring – Forslag til oppretting av Ytre Flekkefjord landskapsvernområde 

16.01.2004 Innspill – Geiranger-Herdalen landskapsvernområde-kommentar til fylkesmannens tilrådning 

2003

15.12.2003 Høring – Utkast til forskrifter om tilskudd til landbruket og skogbruket

05.12.2003 Høring – Forslag til jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder – «urbant jordskifte» 

05.12.2003 Høring – NOU 2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven 2

07.11.2003 Høring – Forslag til forskrift om klagenemd for miljøinformasjon 

05.11.2003 Høring – Framlegg til Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

03.11.2003 Høring – Forskrift om gebyr ved overskridelse av tidsfrister etter §30 i plan- og bygningsloven 

15.10.2003 Høring – NOU 2003:16 I første rekke 

12.09.2003 Høring – Vern av moser, lav, sopp. karplante og insekt i Norge

12.09.2003 Høring – Framlegg til Bleia naturreservat og Bleia-Storebotnen landskapsvernområde 

09.09.2003 Høring – Naturrestaurering av Hjerkinn skytefelt 

04.09.2003 Høring – NOU 2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging etter pbl – Særskilt om klage, innsigelse og konsekvensutredning

21.08.2003 Høring – Handlingsplan nasjonal agenda 21

13.06.2003 Høring – Utkast til verneplan for kystregionen i Troms

08.05.2003 Høring – Forslag til opprettelse av Lyngsalpan landskapsvernområde i Troms fylke

08.05.2003 Høring – Bruks- og verneplan for Junkerdalen-Balvatn

08.05.2003 Høring – Utvidelse av Børgefjell/Byrkje nasjonalpark og opprettelse av Austre Tiplingen/Luvlie Diephell landskapsvernområde

08.05.2003 Høring – Utkast til verneplan for Rondaneområdet

06.05.2003 Høring – Supplering av verneplan for vassdrag

22.04.2003 Høring – Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag 

22.04.2003 Høring – Verneplan for myr i Sogn og Fjordane 

22.04.2003 Innspill – Oppstart av arbeid med verneplan for Bleia naturreservat og et landskapsvernområde

07.03.2003 Høring – Utkast til forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging

16.01.2003 Høring – Forslag om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde med tilhørende plantelivsfredning, og Migaren og Ørestø naturreservat

2002

13.12.2002 Høring – Endring av nasjonale forskrift for bruk av motorferdsel i utmark og islagte vassdrag 

29.11.2002 Høring – Forslag om vern av Skarvan nasjonalpark

25.10.2002 Høring – Salten kraftsamband AS – søknad om konsesjon for Smibelg og Storåvatn kraftverker med reguleringer 

01.10.2002 Høring – Plan for nye verneområder på Svalbard

02.09.2002 Høring – Utkast til forskrift om miljørettet helsevern

2001

06.11.2001 Høring – Forslag til opprettelse av Maridalen landskapsvernområde 

09.07.2001 Høring – Forslag til endring av verneforskriftene for Hardangervidda nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder

02.07.2001 Høring – NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

15.06.2001 Høring – Verneplan for myrer i Hedmark fylke

14.05.2001 Høring – NOU 2001:2 Retten til miljøopplysninger

31.01.2001 Høring – Søknad om reguleringer i Jølstravassdraget og bygging av Kjøsnesfjorden kraftverk

2000

19.12.2000 Høring – Forslag om utvidelse av Stabbursdalen nasjonalpark og opprettelse av Stabbursdalen 

13.11.2000 Høring – Friluftslivsinteressene og ny planlov

29.09.2000 Høring – Saudaprosjektet: Søknader med konsekvensutredning for kraftutbygging i Sauda

01.09.2000 Høring – Forslag til konsekvensutredning – utvidelse av kullproduksjon i Svea

28.08.2000 Innspill – Krav om nye konsekvensutredninger i Beiarn 

11.07.2000 Høring – Reguleringsplan Finse – Lågheller, 2. gangs høring

21.06.2000 Høring – Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med tilhørende verneområder 

15.06.2000 Høring – Verneplan for barskog for region Midt-Norge, fase 2

06.04.2000 Innspill – Søknad om utvidelse av Trollfjorden kraftverk i Hadsel kommune i Nordland 

1999

12.11.1999 Høring – NOU 1999:21 Lov om miljøvern på Svalbard

26.10.1999 Høring – Konsekvensutredning fase 2 – Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen 

29.03.1999 Høring – Forslag til vern av Forelhogna med tilliggende seterdaler

1998

07.12.1998 Innspill – Jegerprøve på Svalbard – forslag til forskrift

28.09.1998 Innspill – Forvaltningsplan for Hardangervidda

22.09.1998 Høring – Forslag til restriksjoner på vannscootere

24.07.1998 Høring – Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark, Skaupsjøen/Hardangerjøkulen Landskapsvernområde og Møsvatn Austfjell landskapsvernområde 

07.08.1998 Høring – Endringer av lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner

1997

25.09.1997 Høring – Utviding av Jostedalen nasjonalpark

18.09.1997 Høring – Verneplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene