Utfordringer og løsninger for å stimulere personer med minoritetsbakgrunn til å delta i friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 14.10.2020

Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) utarbeidet i 2008 et notat om friluftsliv for etniske minoriteter. I notatet følger en oversikt over aktiviteter som gjennomføres/er gjennomført per 2008 i Norge og andre nordiske land med siktemål å stimulere personer med minoritetsbakgrunn til å delta i friluftsliv.

Oversikten omfatter forsknings- og utredningsarbeid, rapporter og lignende om utfordringer og erfaringer knyttet til dette arbeidet. Oversikten gir også kunnskap om noen utfordringer og løsninger for å stimulere personer med minoritetsbakgrunn til å delta i friluftsliv.

Oppsummering av erfaringene:
• Informasjon om hensiktsmessige klær og fottøy er viktig og nødvendig
• Direkte kontakt/muntlig dialog bør prioriteres framfor skriftlig informasjon (pga språkvansker)
• Samarbeid mellom friluftsråd og voksenopplæring har fungert godt – da når man målgruppen og får utnyttet friluftslivsaktivitetenes potensial i forhold til språkopplæring.
• Overnattingsturer kan være problematisk, særlig i forhold til muslimske jenter
• Turer til friluftsområder i nærmiljøet kombinert med informasjon om hvordan man kommer dit til fots eller med kollektive transportmidler er nyttig hjelp til å drive friluftsliv på egenhånd seinere.

Les notatet her: Friluftsliv for etniske minoriteter

Del denne artikkelen