Ufornuftig med lovendring

Publisert – Sist oppdatert 18.10.2017

DNT og Norsk Friluftsliv mener det er underlig av Høyre å be om en evaluering av erfaringene fra rekreasjonsløyper i syv kommuner, og samtidig varsle at de vil endre loven – FØR resultatene fra evalueringen er klare.

DNT og Norsk Friluftsliv mener det er underlig av Høyre å be om en evaluering av erfaringene fra rekreasjonsløyper i syv kommuner, og samtidig varsle at de vil endre loven – FØR resultatene fra evalueringen er klare.

 

De mener også at Høyre «slår inn åpne dører» når de vil ha ulike restriksjoner for bygging i strandsonen for distriktskommuner og tettbygde strøk.

Den Norske Turistforening og Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) viser til Høyres svar til miljø- og friluftsorganisasjoner på deres spørsmål etter oppslag i VG torsdag 5.9. DNT og FRIFO ønsker spesielt å kommentere brevet på punktene om motorferdsel og bygging i strandsonen.

 

Om motorferdsel:

 

Det er bra at Høyre fortsatt vil regulere snøscootertrafikk i naturen. Kjøring rundt i naturen bare for moro skyld er faktisk noe de fleste er i mot. Derfor er det veldig underlig at Høyre ber om en evaluering, men samtidig vil gjøre en vesentlig lovendring før evalueringen er på bordet. Det er direkte villedende og feil å påstå at erfaringene fra forsøksordningen i 2000-2005 med Scooterløyper i 7 kommuner er udelt positive. Ulovlig kjøring har også tatt seg opp flere steder.

 

En rekke hytteeiere vil også føle seg lurt av regjeringen når de får en støyende snøscootertrase i nærheten. Det var ikke det de skaffet seg hytte for.

 

Konfliktene vil øke, og politikere legger opp til vill vest og lovløshet fordi det ikke vil komme midler til kontroll, håndhevelser og øket beredskap.

 

Naturen er fortsatt det stedet hvor nordmenn beveger seg med egne krefter. Skal også ferdsel i naturen motoriseres, tør vi ikke tenke på de langsiktige konsekvensene for folkehelsa.

 

Om strandsonepolitikken kommenterer organisajonene:

 

Høyre slår inn åpne dører med sin strandsonepolitikk. Det er allerede åpnet for differensierte byggeregler for områder med ulikt press. Det er for eksempel i dag lettere å få igjennom en byggesak i en utkantkommune enn i Oslofjorden.

 

Samtidig viser statistikk fra SSB at nedbygging av strandsonen fortsetter i stort tempo, på tross av det generelle byggeforbudet. Statistikken viser derfor at vi trenger mer strandsonevern fordi det gis så mange dispensasjoner. Dette gjelder også i innlandet, rundt innsjøer og vassdrag med viktige friluftslivsverdier.

 

Det er også en myte at det er så mye ledige strandsoner i utkantstrøk. Store deler av norskekysten er bratt og lite egnet både for utbygging og enkel ferdsel. Utbyggere ønsker ofte å benytte de arealene som er best egnet for friluftsliv.

Del denne artikkelen