Tilskuddsordninger – inkludering

Publisert – Sist oppdatert 09.06.2020
Tekst: Tonje Refseth – Foto: Paulina Cervenka

Nedenfor finner du informasjon om store, nasjonale tilskuddsordninger innenfor inkludering. Det finnes også andre nasjonale, regionale og lokale støtteordninger hvor du kan søke om støtte til ditt prosjekt/tiltak.

Barne- og likestillingsdepartementet – Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir)

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Lokallag kan søke via sin kommune, dersom kommunen er med i ordningen. Sentralleddet kan søke direkte til Bufdir.

Søknadsfrist 13.desember 2019.

Tilrettelagt friluftsliv

Se fullstendig oversikt fra Bufdir

Helse- og omsorgsdepartementet – Helsedirektoratet

Kommunene får store beløp til folkehelsetiltak og psykisk helse hvor deres lokale lag og foreninger kan være viktige aktører. Sjekk den aktuelle fylkeskommune og kommune.

Søknadsfrist 1.april 2020

Se fullstendig oversikt hos Helsedirektoratet

Kunnskapsdepartementet – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

IMDi gir tilskudd til «Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger:

  1. Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper.
  2. Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet.
  3. Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger.

Lokallag kan søke til 20 utvalgte kommuner utlyst på kommunenes hjemmesider med egne søknadsfrister. Landsdekkende organisasjoner kan søke direkte til IMDi. I tillegg behandler IMDi søknader om tiltak for beboere i asylmottak fra øvrige kommuner utenom de 20 utvalgte.

Søknadsfrist: Februar årlig.

Kan også være aktuelt å se på denne for de som ønsker å ansette flerkulturelle, eller starte mentor/trainee ordning: https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-mentor-og-trainee/.

Se fullstendig oversikt hos Imdi

Klima- og miljødepartementet – Miljødirektoratet

Se fullstendig oversikt fra KLD.

Kulturdepartementet

Se fullstendig oversikt fra KUD.

Se fullstendig oversikt over alle statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342820/ (sist oppdatert november 2018)

Stiftelsen Dam (tidligere Extra Stiftelsen)

Stiftelsen Dam er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte hos dem.

Søknadsfrister mellom 17.ferbruar-15.desember

https://www.dam.no/soknadsfrister/

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter innenfor fem innsatsområder sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold.

Søknadsfrist 15.september

http://www.gjensidigestiftelsen.no/sknadsskjema

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB jakter alltid på gode tiltak.

Søknadsfristene er 1. februar (søknadsskjema tilgjengelig fra 15.desember) og 1. september.

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte

Hvordan skrive en god søknad

  1. Les godt igjennom spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet.
  2. Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.
  3. Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
  4. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere, og bruk budsjettposten «Andre utgifter» så lite som mulig.

Kilde: Bufdir

Del denne artikkelen