Tilskuddsordninger – inkludering

Publisert – Sist oppdatert 16.11.2021
Tekst: Tonje Refseth – Foto: Paulina Cervenka

Nedenfor finner du informasjon om store, nasjonale tilskuddsordninger innenfor inkludering. Det finnes også andre nasjonale, regionale og lokale støtteordninger hvor du kan søke om støtte til ditt prosjekt/tiltak.

Barne- og likestillingsdepartementet – Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir)

(Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.)

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Lokallag kan søke via sin kommune, dersom kommunen er med i ordningen. Sentralleddet kan søke direkte til Bufdir.

Søknadsfrist for utlysningen i 2022 er foreløpig ikke satt.

Tilrettelagt friluftsliv

Se fullstendig oversikt fra Bufdir

Helse- og omsorgsdepartementet – Helsedirektoratet

Kommunene får store beløp til folkehelsetiltak og psykisk helse hvor deres lokale lag og foreninger kan være viktige aktører. Sjekk den aktuelle fylkeskommune og kommune.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.

Søknadsfrist april 2022? (Tilskuddsordningen er foreslått videreført i 2022, men det er ikke kommet noe informasjon om søknadsfrist)

Se fullstendig oversikt hos Helsedirektoratet

Arbeids- og sosialdepartementet – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

IMDi gir tilskudd til «Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger:

  1. Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper.
  2. Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet.
  3. Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger.

Lokallag kan søke til 20 utvalgte kommuner utlyst på kommunenes hjemmesider med egne søknadsfrister. Landsdekkende organisasjoner kan søke direkte til IMDi. I tillegg behandler IMDi søknader om tiltak for beboere i asylmottak fra øvrige kommuner utenom de 20 utvalgte.

Søknadsfrist: Februar årlig.

Se fullstendig oversikt hos Imdi

Klima- og miljødepartementet – Miljødirektoratet

Se fullstendig oversikt fra Miljødirektoratet.

Kulturdepartementet

Se fullstendig oversikt fra KUD.

Se fullstendig oversikt over alle statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342820/ (sist oppdatert november 2020)

Stiftelsen Dam (tidligere Extra Stiftelsen)

Stiftelsen Dam er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé, men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte hos dem.

Søknadsfrister gjennom hele året.

https://www.dam.no/soknadsfrister/

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter innenfor fem innsatsområder sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold.

Søknadsfrist 15.september

https://www.gjensidigestiftelsen.no/hvem-kan-fa-stotte-av-gjensidigestiftelsen/

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB jakter alltid på gode tiltak.

Søknadsfristene er 1. februar (søknadsskjema tilgjengelig fra 15.desember) og 1. september.

https://www.sparebankstiftelsen.no

Hvordan skrive en god søknad

  1. Les godt igjennom spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet.
  2. Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.
  3. Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
  4. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere, og bruk budsjettposten «Andre utgifter» så lite som mulig.

Kilde: Bufdir

Del denne artikkelen