plukke sopp
plukke sopp

Skog

Skogen er en viktig del av friluftslivsarealet. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser.