Flerkulturelt friluftsliv

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi økt helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket.

Friluftsliv og helse – materiell

Her finner du brosjyre, faktark og plakat om sammenhengene mellom friluftsliv og helse. Ønsker du å få tilsendt noe av materiellet, ta kontakt med Tonje Refseth: tonje@norskfriluftsliv.no

Dette er Turmat fra hele verden

"Turmat fra hele verden – sammen om nye turopplevelser» som har til hensikt å få flere mennesker ut i naturen gjennom gode mat- og turopplevelser.

Forskning på friluftsliv og inkludering

I 2019 er om lag 18 prosent av landets befolkning innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Omtrent halvparten av disse har ikke-vestlig bakgrunn. Denne kategorien vil utgjøre en større andel av befolkningen i fremtiden, og de har i dag en betydelig lavere deltakelse i friluftsliv enn andre.

Slik kan frivillige organisasjoner bli bedre på inkludering

Frivillighet Norge gjennomførte høsten 2015 en kartlegging for å identifisere hva som hemmer og fremmer inkludering i frivillige foreninger og organisasjoner. Kartleggingen hadde som særlig fokus økonomi som en terskel for deltakelse, og den viser at organisasjoner har en bevissthet rundt sosial ulikhet og at de tar mange grep for å møte utfordringene. Mulighetene for å inkludere bredt påvirkes av rammebetingelser som økonomi, tilgang på lokaler og nettverk.

Foto: Eivind Haugstad Kleiven_DNT Oslo og Omegn