Barn på tur
Barn på tur

Økonomiske gevinster

Det brukes i dag enorme summer på helse i Norge. For å få ned helseutgiftene, trengs en storstilt satsing på forebygging av sykdom og uhelse, og her spiller friluftslivet en sentral rolle.