Effekter av inngrep i utmark

Publisert – Sist oppdatert 04.02.2020

Norsk Friluftsliv fikk i 2012 Finsefondets miljøstipend på 260.000 kroner. Stipendet skal gå til et forprosjekt som skal se på sumeffekter av inngrep i utmark og utvikling av en metodikk for håndtering av dette i planer og konsekvensutredninger.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO), Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane (FNF) og Vestlandsforsking, der sistnevnte  er ansvarlig for det faglige innholdet.  Tanken er å involvere ulike miljøer innen forskning, forvaltning, organisasjoner og andre som har interesse for dette temaet.

Prosjektet tar utgangspunkt i § 10 i naturmangfoldloven om økosystemtilnærming og vurdering av samlet belasting ved inngrep i norsk natur.

En naturforvaltning som tar vare på norsk natur er en grunnleggende forutsetning for friluftslivet. Bakgrunn for prosjektsøknaden er derfor det stadig økende presset på norsk natur fra mange hold. Prosjektet vil særlig ta utgangspunkt i energisektoren i forhold til utbygging av vindkraft, småkraft og kraftlinjer.

I begrunnelsen for tildeling sier styret i Finsefondet:

Styret vurderer de utfordringer prosjektet griper tak i som svært viktige, og at man her forsøker å være i forkant med hvordan vi i praksis kan klare å følge opp naturmangfoldlovens intensjoner.

Metodikken søkerne ønsker å utarbeide vil, sammen med relevante fagmiljøer, prøve å finne indikatorer for å måle sumeffekter. Samtidig problematiseres behovet for en smidig praktisering av naturmangfoldloven, slik at miljøhensyn både kan fokuseres og ivaretas uten at utbygger og myndigheter drukner i utredningskrav. Miljøhensyn kunne under slike forhold risikere å spille seg selv ut.

For mer informasjon, kontakt: 

Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv –  hel@frifo.no

Del denne artikkelen