Styrk satsingen på frivillighet i friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

Norsk Friluftsliv krever en styrking av satsingen på frivillighet i friluftslivet. Det ble vedtatt under paraplyorganisasjonens årsmøte 3. mai 2018 .

«Styrk satsingen på frivillighet i friluftslivet»
Dugnad og frivillighet har en sentral plass i friluftslivet. De nasjonale organisasjonene er bygget opp av frivillige, og frivillige jobber hver dag for å styrke og utvikle friluftslivet lokalt. Stortingsmeldingen om friluftsliv framhever den viktige posisjonen de frivillige friluftslivsorganisasjonene har i arbeidet med å mobilisere og å tilrettelegge for at flere kommer i aktivitet.

Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Den fyller en rolle hverken markedet eller det offentlige selv kan fylle. I tillegg har frivillighet en stor egenverdi.

Ildsjelene, dugnadsarbeidere og andre frivillige er trofaste medarbeiderne som hver dag og hver uke står på for å skape engasjement, felleskap og aktivitet. Det er de som bygger friluftslivet i Norge og er organisasjonenes viktigste ressurs i alle aktivitetsskapende prosjekter. Framtidens friluftsliv vil i stor grad være drevet av frivillige. Det er et mål at flest mulig deltar i frivillig arbeid.

Norsk Friluftslivs årsmøte krever derfor at
• en større andel av friluftslivets midler brukes til å rekruttere, lære opp, motivere og administrere friluftslivets frivillige.
• det må legges enda bedre til rette for at det skal være enkelt å være frivillig. Arbeidsbyrder med administrasjon, prosjektsøknader, rapportering og myndighetskrav må ikke redusere frivilliges tid til tilrettelegging for aktivitet.
• Det må brukes vesentlig mer ressurser til forskning på frivillighet i friluftslivet.»

Del denne artikkelen