STRANDSONE

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal, og mange mennesker oppsøker strandsonen for rekreasjon og naturopplevelser – samtidig er strandsonen er en knapphetsressurs, særlig i tettbygde strøk. Det oppstår stadig konflikter med utbyggere om bruk av attraktive friluftslivsarealer i strandsonen.

NORSK FRILUFTSLIV vil bevare byggeforbudet i et 100 meters belte i strandsonen.

>Les mer

Kystlinjen er vårt mest attraktive friluftslivsareal. Mange mennesker oppsøker strandsonen for rekreasjon og naturopplevelser. Strandsonen er en knapphetsressurs, særlig i tettbygde strøk. Også i grisgrendte strøk kan tilgang til strandsonen være begrenset, fordi store deler av strandsonen er utilgjengelig på grunn av ulendt terreng. Det oppstår stadig konflikter med utbyggere om bruk av attraktive friluftslivsarealer i strandsonen.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil bevare byggeforbudet i et 100 meters belte i strandsonen.

Statistikk viser hvordan utbygging i strandsonen over år medfører tap av viktige friluftslivsarealer, på tross av byggeforbudet. Tilgang til strandsonen er for viktig for allmennhetens helse og livskvalitet til at tilgangen avgrenses til en liten gruppe grunneiere.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • Styrke vernet av strandsonen
  • Styrke kommunenes evne og mulighet til å fjerne ulovlige stengsler
  • Ha strengere reaksjoner på ulovlige tiltak

Del denne artikkelen