Vann 

EU-kritikk av vannforvaltning

Publisert – Sist oppdatert 27.04.2020

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, retter i et brev til MD sterk kritikk mot norske myndigheters manglende innlemming av EUs vanndirektiv i norsk rett og varsler søksmål mot Norge.

Norske natur- og friluftslivsorganisasjoner tilknyttet SABIMA, SRN og Norsk Friluftsliv krever at regjeringen snarest sikrer at norske regler følger de internasjonale forpliktene vi har påtatt oss.

ESA mener at den norske innsatsen på området er høyst utilstrekkelig, fordi regjeringen holder vannkraftens påvirkninger på miljøet utenfor arbeidet med å gjennomføre vanndirektivet.

I brevet slår ESA fast at Norge har en ufullstendig beskyttelse av naturmiljøet i regulerte vassdrag, og at kunnskapsgrunnlaget for å utarbeide miljømål ikke er godt nok.  Overvåkningsorganet mener også at Norge praktiserer nasjonale konsesjonsregler på en måte som er i strid med kravene i vanndirektivet.

SABIMA, SRN og Norsk Friluftsliv mener at Statsråd Ola B. Moe må innse at vanndirektivet gjelder også for hans departement. Natur- og friluftslivsorganisasjonene ber nå myndighetene om å sørge for drastiske forbedringer i regulerte vassdrag av hensyn til friluftsliv, natur- og dyreliv i norsk vassdragsnatur, og da særlig truede arter og naturtyper.

Det er ESA som overvåker at Norge oppfyller EØS-avtalen og EU-direktiver.  ESAs vurderinger er ikke endelige, og Norge er gitt frist til 24. juni 2013 med å svare på enkelte spørsmål.

ESA slår i brevet fast at de norske reglene om konsesjonsvilkår i regulerte vassdrag er i strid med EUs vanndirektiv. Kravet til ESA er at norske konsesjonsregler tilpasses til vanndirektivets krav til mulighet for revisjon etter seks år, til forskjell fra det norske revisjonsintervallet på 30 år.

ESA peker videre på at revisjoner og fastsettelse av miljømål for regulerte vassdrag må baseres på det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget, som er tilgjengelig gjennom arbeidet med vanndirektivet. Dette vil sikre at oppdatert kunnskap om natur- og miljøsituasjonen i det enkelte vassdrag blir lagt til grunn.

ESA tilbakeviser også norske myndigheters forsøk på å skrape sammen diverse regler og prosesser som skulle være tilstrekkelig for å ivareta kravene i vanndirektivet. Det fremstår oppkonstruert, og ESA kaller det et «lappeteppe uten indre sammenheng».

Norske myndigheter har iverksatt en såkalt «screening» av vannkraftkonsesjonene, for å skille ut hvilke konsesjoner man skal se nærmere på. Også dette slår ESA ned på og påpeker det grunnleggende kravet om at alle regulerte vassdrag skal vurderes for mulige forbedringer.

Det var Samarbeidsrådet for naturvernsaker, SRN, Friluftslivets fellesorganisasjon, Norsk Friluftsliv, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA, Norske Lakseelver og Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, LVK (med 173 kommuner som medlemmer) som i 2011 klaget den norske stats rettstridige gjennomføring av EUs vanndirektiv i norsk rett inn for ESA.

Les brevet fra ESA

Del denne artikkelen