statsbudsjett 2020
statsbudsjett 2020

Statsbudsjett 2020: Lite nytt for friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Det er få gode nyheter for friluftslivet i budsjettet. – Departementet slår glimtvis til, men hovedtrenden er status quo, mener Norsk Friluftsliv.

Tekst og foto: Linn Elise Jakhelln

Til tross for mange flotte ord om friluftslivets betydning for folkehelsa, er det ingen vesentlig økning på friluftsliv i budsjettet for 2020.

– For de fleste organisasjoner vil 5, 7 prosent økning i momskompensasjonen være det som merkes mest, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Handlingsplan for friluftsliv glemt?

I 2018 lanserte regjeringen sin nye handlingsplan for friluftsliv, med et signal om en større satsing på friluftsliv som virkemiddel for å fremme bedre folkehelse. Disse ambisjonene ser ut til å være glemt i dagens statsbudsjett, mener Heimdal.

– Friluftsliv er en av de lavest hengende fruktene for å få flere i aktivitet. Det er også en viktig sosial arena som kan bidra til mindre ensomhet, og mer fellesskap og inkludering. Derfor burde regjeringen nå ha grepet sjansen og satset på lavterskeltiltak for å få flere opp av sofaen og ut i naturen. Det har de dessverre ikke gjort.

Dropper én times fysisk aktivitet i skolen

Norsk Friluftsliv har i flere år arbeidet for en ordning med en times daglig fysisk aktivitet i skolen. I dagens budsjett er det tydelig at norske skolebarn må se langt etter en slik ordning.

– At regjeringen nå har valgt å legge denne ballen død, er dårlig nytt for elevene. Det er grundig dokumentert at fysisk aktivitet har en positiv effekt på både læring, helse og det sosiale læringsmiljøet i klassen, sier Lasse Heimdal

I budsjettet er Norsk Friluftsliv imidlertid bevilget midler til å kartlegge hva som kan være Suksessrike friluftstiltak i skole, SFO og barnehage. Prosjektet har som mål videreutvikle et utvalg av eksisterende, suksessrike satsinger innenfor natur og friluftsliv for barn og unge i pedagogiske institusjoner.

 

Her er noen viktige funn for friluftslivet i budsjettet for 2020:

 

Generelle midler til friluftsliv

 • Hovedposten «Friluftsformål 1420.78» er økt med 4 millioner til 183,891 millioner. Økningen går til kartlegging av friluftsliv i skole og barnehage (1 mill) og områdesatsing i Oslo (3 mill).
 • Driftsmidler til DNT øker med 242.000 til 6,658 millioner, midler til Forbundet Kysten øker med 63.000 til 4,563 millioner og midler til NJFF øker med 36.000 til 4,895 mill, noe mindre enn fjorårets kutt.
 • Midler til friluftsaktivitet, som blant annet går til prosjektmidler for organisasjoner, til friluftsråd og til foreninger gjennom fylkeskommunene er på 51,5 millioner, som i 2019.

Folkehelse

 • Mobilisering mot ensomhet øker med 11,3 millioner. Tilskuddsordningen åpnes for flere søkere.
 • Øremerkingen for gå-grupper forsvinner.
 • Ingen spor av at det kommer en handlingsplan for fysisk aktivitet i 2019. Dette til tross for at helsekostnadene per innbygger har økt fra 39 642 kroner i 2018 til 41 365 kroner i 2019.

Natur og areal

 • Regjeringen investerer 2 millioner til kartlegging av bærekraftig forvaltning av fjellområder
 • Departementet vil gjennomgå konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land.
 • Fortsatt nedgang i satsingen på gang- og sykkelveier i 2020.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til sykkelanlegg langs riksveier i 2020, dvs. en nedgang på 56,9 millioner kroner fra 2019
 • Tilskudd til gang- og sykkelveier langs kommunal- og fylkesveier blir innlemmet i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner som følge av regionreformen, dvs. at det ikke er øremerkede midler til dette tiltaket. Tilskuddet økes med 2,5 millioner til 81 millioner. Bymiljøavtaler og byvekstavtaler holdes på samme nivå som i 2019, dvs. 700 millioner.

Skole

 • Norsk Friluftslivs prosjekt «Friluftsliv i skolen» viderereføres med 1,2 mill, som i 2019
 • Det bevilges også 1 million kartlegging av suksessfulle tiltak i skole, SFO og barnehage.
 • Oppmodingsvedtak fra Stortinget om å innføre 1 times fysisk aktivitet kvitteres ut av regjeringen uten konkrete tiltak.
 • Departementet vil hjelpe til med å samle og spre erfaringer og gode eksempler på hvordan fysisk aktivitet kan inngå som metode i fag.

Inkludering

 • KLDs støtte til Friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn får 10 millioner, som i 2019.
 • Norsk Friluftslivs prosjekt «Integrering gjennom friluftsliv» får 1,2 millioner i støtte, som i 2019.

Frivillighet

 • Det gis 1,7 milliarder i momskompensasjon til frivillige organisasjoner, noe som er en økning på 5,7 prosent. Det vil fortsatt mangle omlag 400 millioner kroner før vi har full momskompensasjon.
 • Bevilge 60 mill. kroner til forsøk med fritidskortordning for barn fra 6 til fylte 18 år.
 • Fra 2020 overtar Den Norske Turistforening (DNT), Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv ansvaret for fordeling av spillemidler i tilskuddsordningen Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

Del denne artikkelen