Statlig sikring av friluftslivsområder

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner inviterte den 14. og 15. september til fagsamlinger om statlig sikring av friluftslivsområder. Samlingene fokuserte på hvordan helhetlig planlegging og kommunesamarbeid kan skape et godt nærmiljø og en friluftslivsarena for alle, fordi gode nærmiljøområder gir alle mulighet for friluftslivsaktivitet der folk bor. De fleste fylkene arbeider nå med å planlegge og… Read more »

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner inviterte den 14. og 15. september til fagsamlinger om statlig sikring av friluftslivsområder.

Samlingene fokuserte på hvordan helhetlig planlegging og kommunesamarbeid kan skape et godt nærmiljø og en friluftslivsarena for alle, fordi gode nærmiljøområder gir alle mulighet for friluftslivsaktivitet der folk bor.

De fleste fylkene arbeider nå med å planlegge og gjennomføre regionale samlinger om statlig sikring høsten 2016 eller i 2017. Målgruppen for samlingene er fagpersoner i kommunene, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv.

De regionale samlingene blir arrangert av fylkeskommunene i samarbeid med Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.
Morten Dåsnes
Friluftslivet trenger arealer

Uten arealer kan vi ikke praktisere friluftsliv. Tilgang på gode og tilrettelagte friluftsarealer i nærmiljøet er noe av det viktigste vi kan satse på for å skape mer friluftslivsaktivitet. Stortingsmeldingen om friluftsliv slår derfor fast:

  • Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers
  • Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på
  • Allemannsretten skal holdes i hevdHva slags områder bør sikres?

Der presset på arealer er stort, er det ofte vanskelig å få avsatt og beholdt tilstrekkelige friluftsarealer for befolkningen. Sikring gjennom oppkjøp eller langvarige bruksavtaler med grunneiere er noen av virkemidlene. Følgende områder er prioritert:

  •  Populære områder der allmennhetens bruk er så stor at den overstiger det grunneier må akseptere i henhold til allemannsretten
  • Områder med behov for fysisk tilrettelegging for å ivareta arealet og sikre allmennhetens bruk
  • Områder utsatt for stort utbyggingspress og samtidig har en nøkkelfunksjon for friluftsliv

Tilrettelegging – hva er formålet?

I mange tilfeller er det ikke nok å bare sikre arealer mot utbygging eller andre bruksformål. De må også gjøres attraktive, tilrettelegges og vedlikeholdes slik at lokalbefolkningen tar dem i bruk. Staten kan for viktige friluftslivsarealer bidra med midler til tilrettelegging. Myndighetenes mål med dette er å:

  • Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet for alle
  • Ivareta opplevelseskvaliteter og naturmangfold
  • Hindre/redusere slitasje

Bakgrunn

Siden 1950-tallet har staten bidratt til å sikre friluftslivsarealer for allmennheten i Norge – omkring 2400 områder så langt. Uten statlig sikring ville mange av disse områdene vært nedbygd, ikke tilrettelagt eller på annen måte vært lite tilgjengelig for allmennheten.

Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til flotte naturopplevelser.

Initiativet må komme fra kommunene eller de interkommunale friluftsrådene.

Kilde: M-462 – 2015 Friluftsliv for alltid – Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder.

Les mer og last ned brosjyre her:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Januar-2016/Friluftsliv-for-alltid—statlig-sikring-og-tilrettelegging-av-friluftslivsomrader/

 

 

Sigurd Kristiansen foredrag i trøndelag

Del denne artikkelen