uteundervisning
uteundervisning

Skolene etterlyser kompetanseheving på friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

I en ny undersøkelse om uteskole kommer det fram at skolene selv ønsker en styrket kompetanse på natur og friluftsliv.

Av: Linn Elise Jakhelln
Foto: Norsk Friluftsliv

Det er Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, som står bak funnene.

De er hentet fra en undersøkelse som er en del av deres nyoppstartede prosjekt som skal kartlegge suksessrike tiltak innen natur og friluftsliv i barnehager og skoler. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og målet er å videreutvikle alt det bra som allerede gjøres innen natur og friluftsliv i pedagogiske institusjoner.

– Et av hovedpunktene i regjeringens handlingsplan for friluftsliv er et nettopp at naturen i større grad skal tas i bruk som læringsarena. Med dette prosjektet skal vi samle inn gode eksempler på hvordan skoler kan få til dette i praksis, forteller Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Vil være mer ute

I spørreundersøkelsen, som ble sendt ut til landets 2869 grunnskoler, ble de ansatte spurt om deres skoles erfaringer med bruk av uteskole. De ble også bedt om å beskrive konkrete opplegg de har hatt suksess med.

Blant de 194 skolene som har svart på undersøkelsen, oppgir de fleste at de bruker mellom en og to skoletimer utendørs hver uke, i tillegg til friminuttene.

Imidlertid svarer to av tre at de ønsker å bruke mer tid ute enn det de gjør i dag.

– Vi er ikke overrasket over at flertallet ønsker å gjøre mer av dette. Vår opplevelse, som også underbygges av undersøkelsen, er at blant de som har erfaring med bruk av utendørs undervisning så er dette noe de opplever som svært positivt, sier Meland.

Fagsjef Siri Meland mener at den lave svarandelen tyder på at få skoler aktivt bruker uteskole som metodikk.

– Svarene vi har mottatt indikerer at det er få skoler som bruker denne metodikken regelmessig, noe som underbygger hvor viktig det er å styrke satsingen på feltet. Det er også rimelig å anta at flertallet av de som har svart på undersøkelsen er de som nettopp har en høyere bevissthet rundt temaet, sier Meland.

uteskole

IKKE UTBREDT: Undersøkelsen viser at det er en lang vei å gå før flertallet av norske elever får regelmessig undervisning utendørs.

Etterlyser kompetanse og kursing

Norsk Friluftsliv har også bedt de skoleansatte om å komme med sine refleksjoner rundt hva som skal til for å få mer friluftsliv inn i skolehverdagen. Svarene som er kommet inn tyder på at forankring i læreplanen og lærerutdanningen, altså en styrket satsing ovenfra, er viktige stikkord for lærerne selv.

– Det som går igjen i svarene er at lærerne mener at friluftsliv større grad bør inn i læreplanene, og at lærernes egen kompetanse og kunnskap om metodikken må styrkes, sier Meland.

Flere etterlyser også kursing og tips om konkrete undervisningsopplegg innen friluftsliv. En større satsing på opplegg som senker terskelen for å ta elevene med ut, er også noe Norsk Friluftsliv lenge har etterlyst.

–  Regjeringen har nedfelt i Granavolden-plattformen at de ønsker mer fysisk aktiv læring, men når lærerne ikke får denne kompetansen hverken i utdanningen eller etterutdanningen er det mange som ikke vet hvordan de skal komme i gang, mener Meland.

uteskole 1

MÅ LÆRES: Mange lærere har i dag ikke kunnskap om hvordan man tar naturen i bruk som læringsarena.

Tilbud hos friluftslivsorganisasjonene

I tillegg til det nye prosjektet har Norsk Friluftsliv siden 2018 også hatt en egen satsing på friluftsliv i skolen. En viktig del av satsingen er å synliggjøre hva deres 17 medlemsorganisasjoner tilbyr innen aktivitetsdager, utstyr, kurs og undervisningsideer.

På nettsiden friluftsliviskolen.no er det samlet mye informasjon om undervisningsoppleggene som finnes der ute. Der ligger det også et årshjul for uteskole med tips om 38 forskjellige tema, som skal gjøre det lettere for lærere å ta med elevene ut i alle fag på alle trinn. Man finner også mange gode artikler og tilbud på prosjektets Facebook-side.

Et eksempel på et flott tilbud til skoleansatte, er Skiforeningens satsing «Friluftsglede». Dette er et pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg som består av én høstsesong og én vårsesong der elevene kan oppleve naturens kretsløp gjennom året.

Andre gode eksempler er TAM-prosjektet (trygghet, ansvar og mestring) i regi av Norges Jeger og Fiskerforbund, Hamar naturskoles opplegg for å formidle friluftskunnskap til elever og skoleansatte, og kursene Læring i friluft, som tilbys av flere av landets friluftsråd.

Norsk Friluftsliv, i samarbeid med både medlemsorganisasjonene og andre friluftsaktører, har også nylig begynt å tilby kurs i naturen som læringsarena. Informasjon om disse finnes på friluftsliviskolen.no

elev ute

TILBUDENE ER DER: Friluftsorganisasjonene tilbyr nyttige kurs og opplegg for uteskole rettet mot skoleansatte.

Del denne artikkelen