Skog 

Skogen – en viktig arena

Publisert – Sist oppdatert 24.04.2020

Skogen er sannsynligvis vår viktigste arena for friluftslivet, og Norsk Friluftsliv har derfor stor interesse for hvordan skogen forvaltes. Norsk Friluftsliv har blant annet som oppgave å ivareta allemannsretten og naturgrunnlaget for å drive friluftsliv.

Våre viktigste friluftsområder
De mest intensivt brukte friluftslivsområdene er i umiddelbar tilknytning til der folk bor. De fleste mennesker (ca 80 %) i Norge bor i byer og tettsteder. Dette fører til at det meste av friluftslivet i skog foregår i 2-3 % av skogarealet. For disse 2-3 % av skogen er verdien av friluftsliv for samfunnet, blant annet i form av folkehelse og livskvalitet, langt større enn tømmerverdien.

Det er derfor viktig at det legges til rette for å ta særlig hensyn til friluftslivet på en helt annet måte i disse områdene enn det det gjøres i dag.

Norsk Friluftsliv mener at skogen har en viktig rolle i et samfunn som i nær framtid må gjøre seg uavhengig av fossil energi. Vi er for et robust skogbruk, men dette forutsetter at det også tas tilstrekkelig hensyn til andre viktige samfunnsinteresser knyttet til skog. Det må derfor legges til grunn at skogen, i tillegg til trevirke, leverer en lang rekke andre verdifulle økosystemtjenester. Dette gjelder blant annet vannrensing, flomdemping, klimaregulering og muligheter for friluftsliv.

Les hele Norsk Friluftslivs innspill til Stortingsmelding om Skog- og trenæringen 24.9.2015

Del denne artikkelen