inkludering
inkludering

Skal alle med?

Publisert – Sist oppdatert 03.09.2021

Det var spørsmålet som ble stilt på dagens halvdagsseminar om frivillig innsats i frivillige organisasjoner, arrangert av Frivillighet Norge og Frivillig.no.

På seminaret så man nærmere på hvordan frivillige inkluderes, trives og utvikles. Og ikke minst, hvordan dette påvirker folks helse og livskvalitet.

Helse og sosial tilhørighet

Institutt for samfunnsforskning lanserte blant annet deler av sin ferske rapport om sivilsamfunnsdeltakelse og folkehelse. Forsker Audun Flademoen kunne fortelle at personer som er frivillige stort sett rapporterer å ha bedre allmennhelse enn de som ikke deltar i frivillig arbeid. Dette gjelder spesielt for eldre og personer som står utenfor arbeidslivet.

Et viktig gjennomgangstema på seminaret var at frivillig arbeid skaper sosial tilhørighet, men at det kan være svært arbeidskrevende å rekruttere nettopp de gruppene som kan ha størst nytte av å delta.

Skal organisasjonene nå ut til flere, krever det at de i større grad tar direkte kontakt og følger opp hver enkelt. Som det ble påpekt i innlegget fra Frivillighet Norge, vil imidlertid en slik innsats også kunne medføre økonomisk gevinst for samfunnet som helhet.

Dette viser hvor viktig det er å arbeide aktivt med god inkludering i de frivillige organisasjonene.

God inkludering starter med oss selv

Mange organisasjoner opplever nok at de selv er mer inkluderende enn det de faktisk er.

Interne holdninger og mønstre for relasjonsbygging som hindrer mangfold, er ikke alltid så enkle å få øye på. For god inkludering starter først og fremst med oss selv, og handler kanskje mest av alt om å endre egne eller organisasjonen/foreningens holdninger og vaner.

Her er det viktig å være bevisst på skillet mellom inkludering og integrering. Inkludering går ut på å fjerne barrierer for deltakelse og å skape like muligheter på alle samfunnsområder for alle individer og grupper. Det er derfor et bredere begrep enn integrering.

inkluderings

Å SKAPE MULIGHETER: For å oppnå et inkluderende friluftsliv må vi jobbe aktivt for å senke terskelen for deltakelse for alle grupper. Foto: Røde Kors/Til topps

En nøkkel til samfunnet

Det går nemlig an å være integrert uten å være inkludert.

Et eksempel på dette kan være at man behersker norsk, men ikke får jobbene man kvalifiserer for. Integreringsbegrepet synliggjør i utgangspunktet ikke gjensidigheten i ansvaret for å skape et godt mangfoldig samfunn på samme måte som “inkludering” gjør. (Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2007).

For å få til god inkludering må organisasjonene jobbe bevisst og målrettet for å nå ut til mennesker fra ulike samfunnsgrupper.

Alle er en ressurs

Frivillig arbeid er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Derfor er god inkludering i frivillige organisasjoner utrolig viktig, ikke bare for organisasjonene selv, men også samfunnet som helhet.

Vi får ofte presentert eksempler på hvordan den frivillige innsatsen gjør at man får nye kontakter. Dette er blant annet viktig fordi mange jobber går gjennom bekjente. Samtidig skal man være oppmerksom på at mange fra andre land ikke er kjent med den organiserte frivilligheten vi har i Norge. I møte med frivilligheten er det derfor viktig at begge parters forventninger og muligheter blir kommunisert.

Gjensidighet er et annet viktig nøkkelord i inkluderingsarbeidet. Flere av foredragsholderne på seminaret vektla at alle er en ressurs og kan bidra i samfunnet. Det gjelder å finne riktig oppgave til rett person, og oppmuntre til frivillig innsats på personens og organisasjonens felles premisser.

Nye tall fra Frivillig.no viser for eksempel at 25% av de 19000 personene som har meldt interesse for frivillig arbeid har minoritetsbakgrunn. Hovedårsaken til at disse ikke har arbeidet frivillig tidligere er fordi de ikke har blitt spurt.

– Utfordringen mange organisasjoner står ovenfor i rekrutteringen av frivillige, er at de mangler ressurser til å forvalte disse. Derfor er det viktig for oss i Norsk Friluftsliv å jobbe for å bedre rammevilkårene for våre organisasjoner slik at vi kan få inkludert flere, sier prosjektleder for mangfold og inkludering, Tonje Refseth.

Gjennom samarbeid på tvers av interesser, frivilligheten og det offentlige kan vi sammen skape gode inkluderende frivillige organisasjoner som bidrar til å skape et godt samfunn for flere.

Tonje Refseth

VIL BEDRE RAMMEVILKÅRENE: Tonje Refseth er prosjektleder for inkludering og mangfold i Norsk Friluftsliv. Foto: Joe Urrutia

Ønsker din organisasjon å jobbe mer med inkludering? Her finner du nyttige inkluderingsverktøy.

Les mer om inkludering her.

Foto øverst i saken: Digiko/Liv-Runi Antonsen

Del denne artikkelen