Fikk milliardsjekk fra friluftslivet

Publisert

Regjeringsforhandlerne fikk milliardsjekk fra friluftslivet: Sanner takket og tok poenget med en gang; Friluftsliv gir bedre helse og sparer samfunnet for kostnader.   Friluftslivets fellesorganisasjon har sendt en rekke innspill til regjeringsforhandlerne på områder som har betydning for friluftslivet. Vi er også opptatt av frivillighetens kår, og at disse ses på som en samfunnsressurs og… Read more »

Regjeringsforhandlerne fikk milliardsjekk fra friluftslivet: Sanner takket og tok poenget med en gang; Friluftsliv gir bedre helse og sparer samfunnet for kostnader.

 

Friluftslivets fellesorganisasjon har sendt en rekke innspill til regjeringsforhandlerne på områder som har betydning for friluftslivet. Vi er også opptatt av frivillighetens kår, og at disse ses på som en samfunnsressurs og bør gis rimelige rammevilkår. Alle de fire partiene har i samtaler gitt positiv respons på dette. Mye tyder på at friluftslivet kan bli en «vinnersak» som aktør for å fremme folkehelse de kommende årene. Men vi er bekymret for utviklingen for friluftslivets naturgrunnlag og viktige friluftsområders verdi sett opp mot ønsket om utbygging og annet bruk av de samme arealene. Motorferdsel i natur og strandsoneforvaltning kan blant annet bli utfordrende områder i årene fremover.

 

For FRIFO er det derfor viktig å minne politikerne om allemannsrettens betydning og hva tilgangen til attraktive naturområder betyr for folk flest og for den norske folkehelsa. Sett i lys av de galopperende helseutgiftene er det påtrengende at en ny regjering i sterkere grad må erkjenne at fokus på forebygging og folkehelse må bli et mer sentralt politisk område. Undersøkelser viser også gang på gang friluftslivets betydning for den enkeltes livskvalitet og kilde til fysisk og psykisk helse.

 

Vi forventer derfor at en ny regjering følger opp linjene fra Idrettsmeldingen og Folkehelsemeldingen, og følger opp de gode intensjonene med konkrete handlinger og bevilgninger til å gjennomføre planene. Det vil betale seg mange ganger tilbake, og friluftsorganisasjonene står klare til å bidra til at Stortingets målsettinger blir oppnådd.

 

Samfunnsnytten av fysisk aktivitet:

 

1. Daglig sykling eller tur gir 5 år med god livskvalitet, og 3,25 ekstra leveår. I kroner 

    utgjør dette 4,8 millioner per individ i samfunnsbesparelser. (1)

2. 15 min rask gange pr. dag for 2 millioner nordmenn gir samfunnet en gevinst

    på 50 mrd.  (1)

3. En inaktiv 39 åring som blir aktiv 30 minutter pr dag vil i gjennomsnitt leve 8,25 år  

    lengre enn en inaktiv på samme alder. De ekstra årene har en samfunnsverdi på 

    nærmere 5 millioner. (1) 

 

4. Dersom 95.000 inaktive mennesker her i landet går 10 turer i året, vil samfunnet

    spare 400 millioner kroner. Det er sparte utgifter på grunn av lavere

    behandlingskostnader, færre sykehusinnleggelser, økt produktivitet, redusert

    sykefravær og trygdeutgifter. (2)

 

Kilder:

1. Helsedirektoratets rapport IS-1794.

2. SINTEF Helse-rapport – analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på

    folkehelse og livskvalitet, 2009.

 

Del denne artikkelen