Regjeringeserklæringen utfordrer

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet utfordrer friluftslivet på flere områder. Spesielt reises spørsmålet om den fremtidige forvaltningen friluftslivets naturgrunnlag. Muligheter for økt motorferdsel og mer bygging i strandsonen vekker bekymring. Men erklæringen kommer også med flere positive signaler og direkte invitasjoner til friluftslivet.   Her finner du hele Høyre og FrP regjeringserklæringen.   Her finner du… Read more »

Regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet utfordrer friluftslivet på flere områder. Spesielt reises spørsmålet om den fremtidige forvaltningen friluftslivets naturgrunnlag. Muligheter for økt motorferdsel og mer bygging i strandsonen vekker bekymring. Men erklæringen kommer også med flere positive signaler og direkte invitasjoner til friluftslivet.

 

Her finner du hele Høyre og FrP regjeringserklæringen.

 

Her finner du samarbeidsplattformen mellom Venstre, KrF, FrP og Høyre.

 

Flere av den kommende regjeringens endringsforslag må sees i sammenheng med deres overordnede mål om å «begrense formynderstaten» og øke individets frihet og lokal selvbestemmelse. Dette innebærer at flere beslutninger skal tas på lokalt plan, og muligheter for innsigelser og langvarige uthalinger av prosesser skal begrenses.

 

Det kan være mye godt i dette. Samtidig skal man ikke slå «barnet ut med badevannet» og glemme prinsipper om demokratiske prosesser og verdien av involvering ved viktige, ofte irreversible naturinngrep. «Vi skal bare bygge litt-politikken» har på en dramatisk måte endret det norske landskapet de siste tiårene. Dette har også gått ut over viktige friluftslivsområder. Naturmangfoldlovens fokus på sumvirkninger er derfor viktigere enn noen sinne. Vi er derfor bekymret spent på hva det i praksis vil innebære når regjeringen sier de skal se på hvordan Naturmangfoldloven skal praktiseres.

 

FRIFO har tro på at myndighetene ønsker å styrke samarbeidet med frivilligheten om folkehelse. Frivillige organisasjoner vil i større grad bli sett på en aktiv ressurs i dette arbeidet. FRIFO mener det er viktig å være bevisst de sentrale organisasjonenes koordinerende rolle. Økt ressursoverførsel gjennom kommunene til lokalt arbeid kombinert med reduserte driftsmidler til nasjonalt arbeid kan utfordre organisasjonenes demokratiske oppbygning og prosesser.

 

Kort fra erklæringens innhold:

– Erklæringen er positiv til allemannsretten, og kommende regjering ønsker å legge til rette for å bevare landets sterke tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark.

– Regjeringen vil utarbeide en stortingsmelding for å styrke friluftslivet.

– Regjeringen vil samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv

– Regjeringen vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark. Motorferdsel står omtalt under «levende lokaldemokrati».

– Regjeringen vil begrense Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte og gi kommunene forvaltningsansvaret innenfor lokale verneområder.

– Regjeringen vil la kommunene gi utbyggingstillatelse/konsesjon til små-, mikro- og minikraftverk, samt små vindmølleanlegg. (FRIFO kommentar: Her er det viktig å minne om at småkraftverk langt i fra er «små»).

Regjeringen om Folkehelse

Livsstilssykdommer blir en stadig større utfordring for helsetjenesten og for samfunnet. Den enkelte må ta mer ansvar for egen helse, og samfunnet må gjøre det enklere å ta gode helsevalg. Samtidig må tiltak for bedre folkehelse veies opp mot enkeltmenneskets valgfrihet.

 

Regjeringen vil:

• Styrke det forebyggende helsearbeidet.

• Samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv, samt fremme en stortingsmelding om styrking av friluftslivet.

• Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold.

 

Regjeringen om Miljø og klima

Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre.

Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket, jf samarbeidsavtalen.

Utbyggingen av fornybar energi skal økes (kapittel 14).  Det biologiske mangfoldet i Norge skal ivaretas best gjennom en kombinasjon av bærekraftig bruk og frivillig vern.

 

Erklæringen synliggjør viktigheten av bymarker og grønne lunger i byene som viktige rekreasjonsområder for befolkningen. Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og søke å redusere konfliktnivået. 

Lokal medvirkning er viktig i forvaltning av naturressursene, og regjeringen vil ha forsøk med grunneierstyrt forvaltning av verneområder. Regjeringen vil avvikle «inngrepsfrie naturområder» (INON) som verktøy i arealpolitikken.

 

Regjeringen vil:

• Styrke arbeidet med frivillig vern av skog.

• Sikre en bedre forvaltning av dagens verneområder.

• Forvalte innsjøer og vassdrag slik at ferskvannsreservoarer og fiske- og rekreasjonsområder sikres for fremtidige generasjoner.

 

Regjeringen om Frivillighet

Frivilligheten er en viktig arena for samarbeid og har bidratt til å skape det samfunnet vi har i dag. Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, og blir friere fra politisk styring. Frivilligheten skal ha en selvstendig stilling i samfunnet.  Innholdet i det frivillige engasjementet har endret seg fra å være medlemskapsbasert til å bli mer aktivitetsbasert. For at frivilligheten fremover skal kunne utvikle seg på egne premisser, må rammebetingelsene tilpasses en ny virkelighet.

 

Regjeringen vil:

• Gjennomgå de økonomiske rammebetingelsene for frivillig virksomhet, med sikte på å redusere byråkrati og politisering.

•  Heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner.

•  Forbedre momskompensasjonsordningen.

•  Legge til rette for at flest mulig skal kunne ta del i frivilligheten.

 

Regjeringen om Idrett:

Påtroppende regjering vil styrke idretten og påpeker at idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi, og gir bedre fysisk og mental helse. Regjeringen vil gi gode rammevilkår for idretten og tilrettelegge for at alle som ønsker det, skal kunne delta i fysisk aktivitet.

 

Foto: FrP/ Reynir Johannesson

Del denne artikkelen