Norefjell
Norefjell

Høringssvar og uttalelser

Foto: Torgeir W. Skancke

2020

15.09.2020 Høring – forslag til endring i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. 

07.09.2020 Høring – forslag til endringer i mineralloven

04.09.2020 Høring – forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i sjø

28.08.2020 Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven 

26.06.2020 Innspill til ny viltlov

26.06.2020 Felles innspill om sykkel og gange i Nasjonal transportplan 2022-2033

26.06.2020 Høring – Nasjonal transportplan 2022-2033

23.06.2020 Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte 

02.06.2020 Innspill til forskrift om krisetiltak i skogbruket

29.05.2020 Høring – nye regler om kontroll med lakselus

15.05.2020 Felles innspill til klima- og miljøministeren – Gi oss grønnere vannkraft

06.05.2020 Innspill til fartsgrenser til sjøs

30.04.2020 Innspill til Klimakur 2030

27.04.2020 Høring – forskrift om fellesansvar for utfisking med videre av rømt oppdrettsfisk

31.03.2020 Innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

26.03.2020 Høring – Kompensasjonsordning

24.03.2020 Felles innspill til fiskeriministeren – Koronatiltak med dramatiske konsekvenser for villaks og sjøørret

17.03.2020 Innspill til gjennomgangen av konsesjonssystemet for vindkraft

04.03.2020 Høring – Endringer motorferdsellov og forskrift 

28.02.2020 Innspill til kvalitetsnorm for villrein – fellesuttalelse

24.01.2020 Innspill helhetlig plan for Oslofjorden

15.01.2020 Høring – NOU 2019:5 Ny forvaltningslov

04.01.2020 Høring – Sivilbeskyttelsesloven 

2019

05.12.2019 Høring – Opplysningsvesenets fond

15.11.2019 Høring – Lov om integrering

10.10.2019 Høring – Regional plan Norefjell – Reinsjøfjell

03.10.2019 Innspill – barne- og ungdomskulturmeldingen

01.10.2019 Høring – Nasjonal ramme for vindkraft på land

16.08.2019 Høring – Detaljregulering Romsdalsgondolen

13.06.2019 Høring – Tilskudd jaktbasert friluftsliv for barn og unge

29.05.2019 Innspill – Helhetlige forvaltningsplaner for natur

27.05.2019 Innspill – Nasjonalpark i Østmarka

24.05.2019 Høring – Tilskuddordning til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse

15.05.2019 Innspill – Evaluering av mineralloven

03.05.2019 Innspill – Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

05.04.2019 Innspill – Miljøkriminalitet

27.02.2019 Høring – NOU 2018-11 – Ny Fjellov

12.02.2019 Fellesutspill – Revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina reguleringene i Vest-Agder

10.01.2019 Høring – Leirskoleopphold

2018

30.09.2018 Innspill – Folkehelsemeldingen

20.09.2018 Innspill – Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging

31.08.2018 Høring – Nordkapp områderegulering

30.08.2018 Innspill – Kommunene oppfordres til høringsuttalelser på Nasjonal ramme for vindkraft

28.08.2018 Innspill – Stortingsmelding om sjøsikkerhet 

23.08.2018 Innspill – Utsettelse av høring på nasjonal ramme for vindkraft 

23.06.2018 Høring – NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne og farvannslov (fellesuttalelse)

09.05.2018 Høring – Nye oppgaver til Fylkeskommunene

15.03.2018 Innspill – Representantforslag: Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden

15.03.2018 Innspill – Representantforslag: Nærturlov

24.01.2018 Innspill – Flytting av forvaltningsansvar for høstbare viltarter 

15.01.2018 Høring – Endringer i vannforskriften (fellesuttalelse)

2017

19.12.2017 Innspill – Oppfordring til tilgjengeliggjøring og bruk av oppdatert kunnskap i revisjonssaker

01.12.2017 Høring – Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

07.11.2017 Høring – Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker (fellesuttalelse)

23.10.2017 Høring – Forslag til ny markaforskrift og endringer i landbruksveiforskriften

12.10.2017 Innspill – Områderegulering av Nordkapp-halvøya

15.09.2017 Klage – Områdereguleringsplan Turufjell – klage på kommunestyrets vedtak

15.08.2017 Høring – Forslag til presisering av markalovens § 2 og endringer av markagrensen

23.06.2017 Innspill – Hovedsatsinger i handlingsplanen for friluftsliv perioden 2018-2021 (fellesuttalelse)

14.06.2017 Høring – Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensanalyser

31.05.2017 Innspill – Innspill til handlingsplanen for friluftsliv 2018-2021 (fellesuttalelse) 

07.04.2017 Høring – Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt

20.01.2017 – Høring – Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

2016

15.12.2019 Høring – Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og mindre justering i matrikkellova

09.12.2016 Høring – Forslag til klimalov

02.12.2016 Høring – Regelverket om konsekvensutredninger

30.11.2016 Høring – Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen

28.11.2016 Høring – Begrenset høring av reguleringsplanmal

14.10.2016 Høring – Utredning av fylkesmannens framtidige struktur

30.09.2016 Innspill – Innspill til den statlige idrettsanleggspolitikken

30.09.2016 Høring – Nye oppgaver til større kommuner

28.08.2016 Høring – Planstrategi og planprogram 2016-2019 for Oslo kommune

26.08.2016 Høring – Forslag til forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

21.06.2016 Høring – Verneplanarbeid i Oslomarka – høring av forslag om vern av to områder

21.06.2016 Høring – Forslag til forskrift om overtredelsegebyr etter motorferdselloven § 12 b

25.05.2016 Høring – Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og almennyttige miljøstiftelser

21.04.2016 Høring – Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

04.03.2016 Høring – Behov for persontransport i utmarksnæring

04.03.2016 Høring – Åpning for bruk av el-sykkel i utmark

01.03.2016 Høring – Felles definisjon og dokumentasjon for tellende medlem og lokallag

10.02.2016 Høring – Vedrørende 2. gangs offentlig ettersyn – kommuneplanens arealdel

08.02.2016 Innspill – Norsk Friluftsliv inn på Luftfarttilsynets høringsliste

08.02.2016 Innspill – Norsk Friluftsliv inn på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap høringsliste

01.02.2016 Innspill – Forslag om lovfesting av leirskoleopphold

12.01.2016 Innspill – Forenkling av utmarksforvaltningen 

08.01.2016 Høring – Forslag til endring av erstatningsbestemmelsen i markaloven

2015 og tidligere

03.07.2015 Høring – naturreservater – Østfold

03.07.2015 Høring – naturreservater – Oppland

03. 07. 2015 Høring – naturreservater – Akershus

02.07.2015 Høring – naturreservater – Vest-Agder

18.06.2015 Høring om barns adgang til sykling på skoleveien

28.11.2014 Ny snøscooterlov ikke forsvarlig

15.08.2013 Høringsuttalelse til Kulturdepartementet om veileder for forvaltere

01.07.2013 Høringsuttalelse til Forskrift om friluftslivsaktiviteter

17.04.2013 Høringsuttalelse forskrift om vannscooter

15.04.2013 Høringsuttalelse om vern av friluftsområder i marka

13.03.2013 Krav om penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett 2013

28.02.2013 Innspill til Miljøverndepartementet om Nasjonal handlingsplan for biologisk mangfold

27.02.2013 Høringsuttalelse Verneplan Færder Nasjonalpark

04.02.2013 Høringsuttalelse til endring av småbåtloven