Norefjell
Norefjell

Høringssvar og uttalelser

Foto: Torgeir W. Skancke

2020

16.10.2020 Innspill – Covid-19: Hva kan opprettholde aktivitetsnivået

12.10.2020 Høring – forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift 

12.10.2020 Innspill til ny internasjonal naturavtale 

07.10.2020 Felles innspill til Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land: Endringer i konsesjonsbehandlingen 

30.09.2020 Høring – rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen

30.09.2020 Høring – forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

30.09.2020 Høring – forslag til forskrift til integreringsloven

23.09.2020 Høring – forslag til ny lov om pengespill

15.09.2020 Høring – forslag til endring i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv. 

07.09.2020 Høring – forslag til endringer i mineralloven

04.09.2020 Høring – forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i sjø

28.08.2020 Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven 

26.06.2020 Innspill til ny viltlov

26.06.2020 Felles innspill om sykkel og gange i Nasjonal transportplan 2022-2033

26.06.2020 Høring – Nasjonal transportplan 2022-2033

23.06.2020 Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte 

02.06.2020 Innspill til forskrift om krisetiltak i skogbruket

29.05.2020 Høring – nye regler om kontroll med lakselus

15.05.2020 Felles innspill til klima- og miljøministeren – Gi oss grønnere vannkraft

06.05.2020 Innspill til fartsgrenser til sjøs

30.04.2020 Innspill til Klimakur 2030

27.04.2020 Høring – forskrift om fellesansvar for utfisking med videre av rømt oppdrettsfisk

31.03.2020 Innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

26.03.2020 Høring – Kompensasjonsordning

24.03.2020 Felles innspill til fiskeriministeren – Koronatiltak med dramatiske konsekvenser for villaks og sjøørret

17.03.2020 Innspill til gjennomgangen av konsesjonssystemet for vindkraft

04.03.2020 Høring – Endringer motorferdsellov og forskrift 

28.02.2020 Innspill til kvalitetsnorm for villrein – fellesuttalelse

24.01.2020 Innspill helhetlig plan for Oslofjorden

15.01.2020 Høring – NOU 2019:5 Ny forvaltningslov

04.01.2020 Høring – Sivilbeskyttelsesloven 

2019

05.12.2019 Høring – Opplysningsvesenets fond

15.11.2019 Høring – Lov om integrering

10.10.2019 Høring – Regional plan Norefjell – Reinsjøfjell

03.10.2019 Innspill – barne- og ungdomskulturmeldingen

01.10.2019 Høring – Nasjonal ramme for vindkraft på land

16.08.2019 Høring – Detaljregulering Romsdalsgondolen

13.06.2019 Høring – Tilskudd jaktbasert friluftsliv for barn og unge

29.05.2019 Innspill – Helhetlige forvaltningsplaner for natur

27.05.2019 Innspill – Nasjonalpark i Østmarka

24.05.2019 Høring – Tilskuddordning til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse

15.05.2019 Innspill – Evaluering av mineralloven

03.05.2019 Innspill – Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

05.04.2019 Innspill – Miljøkriminalitet

27.02.2019 Høring – NOU 2018-11 – Ny Fjellov

12.02.2019 Fellesutspill – Revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina reguleringene i Vest-Agder

10.01.2019 Høring – Leirskoleopphold

2018

30.09.2018 Innspill – Folkehelsemeldingen

20.09.2018 Innspill – Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging

31.08.2018 Høring – Nordkapp områderegulering

30.08.2018 Innspill – Kommunene oppfordres til høringsuttalelser på Nasjonal ramme for vindkraft

28.08.2018 Innspill – Stortingsmelding om sjøsikkerhet 

23.08.2018 Innspill – Utsettelse av høring på nasjonal ramme for vindkraft 

23.06.2018 Høring – NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne og farvannslov (fellesuttalelse)

09.05.2018 Høring – Nye oppgaver til Fylkeskommunene

15.03.2018 Innspill – Representantforslag: Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden

15.03.2018 Innspill – Representantforslag: Nærturlov

24.01.2018 Innspill – Flytting av forvaltningsansvar for høstbare viltarter 

15.01.2018 Høring – Endringer i vannforskriften (fellesuttalelse)

2017

19.12.2017 Innspill – Oppfordring til tilgjengeliggjøring og bruk av oppdatert kunnskap i revisjonssaker

01.12.2017 Høring – Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

07.11.2017 Høring – Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker (fellesuttalelse)

23.10.2017 Høring – Forslag til ny markaforskrift og endringer i landbruksveiforskriften

12.10.2017 Innspill – Områderegulering av Nordkapp-halvøya

15.09.2017 Klage – Områdereguleringsplan Turufjell – klage på kommunestyrets vedtak

15.08.2017 Høring – Forslag til presisering av markalovens § 2 og endringer av markagrensen

23.06.2017 Innspill – Hovedsatsinger i handlingsplanen for friluftsliv perioden 2018-2021 (fellesuttalelse)

14.06.2017 Høring – Forslag til ny håndbok V712 Konsekvensanalyser

31.05.2017 Innspill – Innspill til handlingsplanen for friluftsliv 2018-2021 (fellesuttalelse) 

07.04.2017 Høring – Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt

20.01.2017 – Høring – Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

2016

15.12.2019 Høring – Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og mindre justering i matrikkellova

09.12.2016 Høring – Forslag til klimalov

02.12.2016 Høring – Regelverket om konsekvensutredninger

30.11.2016 Høring – Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen

28.11.2016 Høring – Begrenset høring av reguleringsplanmal

14.10.2016 Høring – Utredning av fylkesmannens framtidige struktur

30.09.2016 Innspill – Innspill til den statlige idrettsanleggspolitikken

30.09.2016 Høring – Nye oppgaver til større kommuner

28.08.2016 Høring – Planstrategi og planprogram 2016-2019 for Oslo kommune

26.08.2016 Høring – Forslag til forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

21.06.2016 Høring – Verneplanarbeid i Oslomarka – høring av forslag om vern av to områder

21.06.2016 Høring – Forslag til forskrift om overtredelsegebyr etter motorferdselloven § 12 b

25.05.2016 Høring – Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og almennyttige miljøstiftelser

21.04.2016 Høring – Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

04.03.2016 Høring – Behov for persontransport i utmarksnæring

04.03.2016 Høring – Åpning for bruk av el-sykkel i utmark

01.03.2016 Høring – Felles definisjon og dokumentasjon for tellende medlem og lokallag

10.02.2016 Høring – Vedrørende 2. gangs offentlig ettersyn – kommuneplanens arealdel

08.02.2016 Innspill – Norsk Friluftsliv inn på Luftfarttilsynets høringsliste

08.02.2016 Innspill – Norsk Friluftsliv inn på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap høringsliste

01.02.2016 Innspill – Forslag om lovfesting av leirskoleopphold

12.01.2016 Innspill – Forenkling av utmarksforvaltningen 

08.01.2016 Høring – Forslag til endring av erstatningsbestemmelsen i markaloven

2015

17.12.2015 Høring – Forslag til åpning for catskiing

12.11.2015 Høring – Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

24.09.2015 Innspill – Stortingsmelding om skog- og trenæringen 

10.09.2015 Høring – Reguleringsplan for snøscooterled i Åsnes kommune

03.07.2015 Høring – Naturreservater – Østfold

03.07.2015 Høring – Naturreservater – Oppland

03. 07. 2015 Høring – naturreservater – Akershus

02.07.2015 Høring – Naturreservater – Vest-Agder

22.06.2015 Høring – Djupedalsutvalget (NOU 2015:2 Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø)

18.06.2015 Høring – Barns adgang til sykling på skoleveien

06.03.2015 Høring – Forenkling av utmarksforvaltningen 

2014

28.11.2014 Ny snøscooterlov ikke forsvarlig

19.09.2014 Innspill – Ny stortingsmelding om friluftsliv

23.05.2014 Høring – Søknad om tillatelse til orienteringsstafett innenfor Skjennungsåsen friluftslivsområde

2013

30.12.2013 Høring – NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester 

06.11.2013 Høring – Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

15.08.2013 Høring – Kulturdepartementet om veileder for forvaltere

01.07.2013 Høring – Forskrift om friluftslivsaktiviteter

26.06.2013 Høring – Endringer i motorferdselforskriften, og egne forskrifter for kommunalt forsøk med snøscooterløyper 

17.04.2013 Høring – Forskrift om vannscooter

15.04.2013 Høring – Vern av friluftsområder i marka

13.03.2013 Innspill – Krav om penger til skogvern i revidert nasjonalbudsjett 2013

28.02.2013 Innspill – Miljøverndepartementet om Nasjonal handlingsplan for biologisk mangfold

27.02.2013 Høring – Verneplan Færder Nasjonalpark

04.02.2013 Høring – Endring av småbåtloven

2012

07.11.2012 Innspill – Støtteuttalelse til etablering av en ny landslinje for miljø og natur med friluftsliv ved Rjukan Vgs. 

09.10.2012 Høring – Opprettelse av miljøvedtaksregister 

06.07.2012 Høring – NOU 2012:9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

26.06.2012 Innspill – Nasjonal transportplan 2014 – 2023

25.06.2012 Høring – Nedre Otta kraftverk 

16.04.2012 Høring – Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon 

08.03.2012 Høring – Endring i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

10.02.2012 Innspill – Planprogram for regulering av uttak av masser i Hoensmarka

2011

28.10.2011 Høring – Forskrift om elsertifikater 

24.10.2011 Høring – Utkast nasjonal gåstrategi

11.10.2011 Høring – Jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1.4 2012 til 31.3.2017

11.10.2011 Høring – Utøvelse av jakt

10.08.2011 Høring – «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær»

20.06.2011 Høring – Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

20.06.2011 Høring – Valåi kraftverk i Lesja kommune

01.06.2011 Høring – Endringer i friluftsloven – plukking av molter i Nord-Norge

31.05.2011 Høring – Forskrift om bruk av vannscooter 

2010

23.08.2010 Høring – Utkast til lov om endringer i lov om miljøvern på Svalbard

30.07.2010 Høring – Ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikk

09.07.2010 Høring – Forskrift fremmede treslag

09.07.2010 Høring – Forskrift fremmede organismer

23.06.2010 Høring – Forslag til forskrift for utvalgte naturtyper og prioriterte arter

23.04.2010 Høring – Innlandsfiskeforvaltning 2010 – 2015

2009

31.11.2009 Høring – Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei

28.10.2009 Høring – Organisering nødmeldetjenesten 

30.09.2009 Høring – Hardangervidda forvaltningsplan for verneområder 

02.07.2009 Høring – Endringer i friluftsloven

22.05.2009 Høring – Forskrift om kart, stedfestet informasjon mm

04.05.2009 Høring – Godfarfoss kraftverk – melding med forslag til KVU program

2008

01.12.2008 Høring – Markbulia – Einunna – utvidelse av kraftverk

01.11.2008 Høring – Forvaltningsplan for Reinheimen verneområde

31.10.2008 Høring – Forslag til opprettelse av Bardu nasjonalpark

09.10.2008 Høring – Fylkesdelplan Hardangervidda 

05.09.2008 Høring – Fylkesdelplan Sølnkletten 

05.09.2008 Høring – Fylkesdelplan Rondane

18.07.2008 Høring – Forslag til vern av Hisdalen og Stormyrlia

17.07.2008 Høring – Forslag til frivillig verneplan for Skrim – Sauheradsfjella

17.07.2008 Høring – Forslag til vern av Elgsjøen og Tostenelva

05.06.2008 Høring – Forslag til vern av Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat 

30.04.2008 Høring – Ny gruvedrift i Lunckfjell – Forhåndsmelding og forslag til utredningsprogram

04.04.2008 Høring – Forskriftsregulering av seks industribransjer

05.03.2008 Høring – Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane

2007

14.11.2007 Høring – Ny lov om Markavern

15.08.2007 Høring – Norges strategi for bærekraftig utvikling 

03.08.2007 Høring – Ytre Hvaler nasjonalpark 

2006

13.12.2006 Høring – Vindkraft retningslinjer for planlegging og lokalisering

08.11.2006 Høring – Småkraftverk: utarbeidelse av retningslinjer for fylkesvise planer

17.10.2006 Høring – Forskrift om miljøgebyr reisende til Svalbard

31.08.2006 Høring – Bransjekrav fra organisert friluftsliv

14.07.2006 Høring – Verneplan for Trillemarka-Rollagsfjell

15.05.2006 Høring – Havsul I, II OG IV: vindkraftverk med nettilknytning, søknader og konsekvensutredninger