Friluftslivets organisering

Friluftslivets organisering er preget av mange aktører med ulike roller. Den bærer preg av at det er stort engasjement for friluftslivet i mange grupper, men også at det ikke er noen myndighet som fullt ut tar ansvar og eierskap for sektoren.

Her finner du en oversikt over viktige aktører innen friluftslivet, og kan lese litt om deres rolle.

 

Klima- og miljødepartementet  (KLD)
Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området. Ansvaret for jakt og fiske ligger også i departementet. Friluftsliv utgjør under 3 % av departementets rammer.

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Direktoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger for friluftsliv.

Kulturdepartementet  (KUD)
KUD er fagdepartement for idrett og kultur. Friluftsliv er en del av statens idrettspolitikk. Departementet forvalter spillemidlene, som også benyttes til friluftslivstiltak for barn og ungdom, overnattingshytter på fjellet og ved sjøen og friluftslivsanlegg.

Kunnskapsdepartementet (KD)
KD forvalter regjeringens politikk for utdanningsinstitusjonene og for skolens innhold. Skolen er blitt en stadig viktigere formidler av kunnskap om natur og friluftsliv. Skolens undervisningsplaner er av stor betydning for friluftslivet.

Den naturlige skolesekken
Den naturlige skolesekken har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøutfordringer. Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Den naturlige skolesekken deler hvert år ut midler til barne-, ungdoms-skoler og videregående skoler, Vg1. Midlene skal stimulere til prosjekter der skolen utarbeider undervisning som tar i bruk andre læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for bærekraftig utvikling.

Samferdselsdepartementet (SD)
SD har ansvar for gang- og sykkelveier, bilveier og offentlig kommunikasjon ut til friluftslivsområder.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
HOD har ikke et direkte ansvar for friluftsliv, men er opptatt at friluftslivets store folkehelseeffekt.

Helsedirektoratet (HD)
HD er en svært  viktig aktør og kunnskapsformidler om folkehelse og faktorer som påvirker menneskers helse. HD publiserer en rekke artikler og publikasjoner, herunder også en del som beskriver effektene ved friluftsliv. HD arrangerer en rekke seminarer og konferanser, og bidrar ofte sammen med friluftslivsaktørene med kunnskapsformidling.

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv er en paraply for frivillige friluftslivsorganisasjoner, fremmer deres felles interesser i samfunnet, bidrar i høringsprosesser, arrangerer seminarer og fordeler aktivitetsmidler til medlemsorganisasjonene. Norsk Friluftsliv er sekretariat for forum for natur og friluftsliv og Friluftslivets år.

De frivillige friluftslivsorganisasjonene
De frivillige friluftslivsorganisasjonene har en unik rolle i å skape aktivitet i alle landets kommuner, og er aktive i tilretteleggelse av friluftslivsområder.

Kommunene
Kommunene har ansvar for å samordne lokalt arbeid med folkehelse, tilrettelegge for friluftsliv, og stimulere til aktivitet lokalt.

Friluftsrådenes landsforbund (FL)
FL er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.

Utdannings- og forskningsinstitusjoner
Utdannings- og forskningsinstitusjoner utdanner medarbeidere for friluftslivets forvaltere, forsker og formidler kunnskap om friluftsliv.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Idrettshøgskole (NIH)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Folkehøyskoler

Norges Fjellstyresamband
Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.

Norske Lakseelver
Organisasjonen representerer fiskerettshavere og elveeierlag i 70 lakseførende vassdrag. Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 7000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Naturvernorganisasjoner
Bidrar til at friluftslivets naturgrunnlag bevares:

Kulturminneorganisasjoner og historielag
Bevarer og formidler kunnskap om tidligere generasjoners liv, kultur, tradisjoner og aktiviteter. Mange traseer for friluftsliv er lagt til kulturminner og historiske steder.

Norges Kulturvernforbund 

Skogforvaltere

Bad, Park og Idrett
BAD, PARK OG IDRETT er en landsomfattende, åpen medlemsorganisasjon som arbeider for en fremtidsrettet utvikling innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad. Virksomheten arbeider med formidling av informasjon, faglig utvikling og kompetanseheving for personer som er tilknyttet fagområdene, og har erfaring med kursing i vedlikehold, drift, administrasjon og nytenkning innen bad-, park- og idrettsanleggssektoren.

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN)
Et naturfaglig samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Naturvernforbund og WWF-Norge.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)
FNF er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organisasjoner på fylkes- nivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Nordisk samarbeid
De nordiske friluftslivsorganisasjonene har et felles «Nordic Outdoor Network» (NON) hvor det drøftes saker av felles interesse, utveksles faglig informasjon, fremmer allemannsretten og friluftslivets interesser overfor Nordisk ministerråd og de enkelte lands regjeringer.