MOTORFERDSEL

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Naturen er den viktigste arenaen for utøvelse av friluftsliv og gode opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet. Dette utøves i samarbeid med de som lever av naturgrunnlaget. For mange er også naturen en viktig kilde for stillhet. Naturen er leveområder for flora og fauna, også sårbare arter som trenger særlige hensyn fra alle som bruker naturen. Det er nødvendig med rammer for motorisert ferdsel i natur som ivaretar disse hensynene.

>Les mer

Naturen er den viktigste arenaen for utøvelse av friluftsliv og gode opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet.  Dette utøves i samarbeid med de som lever av naturgrunnlaget. For mange er også naturen en viktig kilde for stillhet. Naturen er leveområder for flora og fauna, også sårbare arter som trenger særlige hensyn fra alle som bruker naturen. Det er nødvendig med rammer for motorisert ferdsel i natur som ivaretar disse hensynene. 

 

· Norsk Friluftsliv ønsker en tydelig nasjonal lov og forskrift for motorferdsel i natur som ivaretar friluftslivets interesser.

 

· Friluftslivet har også stor nytte av motoriserte kjøretøy i naturen, som for eksempel til løypepreparering, transport av utstyr og mat til turisthytter, øvelser og redningsaksjoner, nødvendig uttransport av felt vilt osv.

 

· Det må tas hensyn til landbrukets allsidige behov for motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med en bærekraftig bruk av utmarka som næringsgrunnlag, herunder også uttak av ved for salg eller til eget bruk, drift av utleiehytter, nødvendig transport av turister, bagasje mv.

 

For denne type nyttekjøring, og hvor kjøringen i seg selv ikke er et mål, må det være enkle rutiner for tillatelser og dispensasjoner. Det er særlig viktig at redningstjenesten har rammer og rutiner som er enkle, raske og på andre måter hensiktsmessige for øvelser og redningsoperasjoner.

 

Nødvendig kjøring bør i den grad det er mulig legges til ubrøytede veier etc, forutsatt at det ikke kommer i konflikt med andre brukere.

 

Regler kan tillempes noe avhengig av det lokale totale presset på naturgrunnlaget og ved tidsavgrenset jakt og fiske.

 

Grunneiere er viktige forvaltere av naturen og arealer for utøvelse av allemannsretten. Motorisert ferdsel forutsetter grunneiers tillatelse.

 

Ved næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på det enkelte gårdsbruk må regelverket hjemle bl.a. uttak av ved for salg eller til eget bruk, drift av utleiehytter, samt jakt og fiske mv. som turisme, herunder transport av jegere, fiskere og andre typer reiselivskunder med utstyr, der transporten ikke er formålet med reiselivspakken.  Det må tas hensyn til at mange gårdsbruk utnytter et bredt spekter av utmarksressursene samtidig. Bruk av kjøretøy i denne sammenheng skal kun være et hjelpemiddel i drifta, ikke et mål i seg selv. Persontransport med bruk av motorkjøretøy i næringssammenheng, skal kun tillates når det er gitt en særskilt tillatelse fra kommunen, etter gitte retningslinjer.

 

Norsk Friluftsliv anbefaler at der det er stor lokal interesse for det, avsettes arealer for øvingsbaner og motorsport.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

·         Fremme naturen som opplevelsesarena hvor stillhet er et sentralt element

·         Fremme naturen som arena for bevegelse og kilde til fysisk aktivitet

·         Begrense belastninger på naturgrunnlaget

·         Fremme tydelige nasjonale rammer for kommunenes forvaltning av motorisert
          ferdsel i naturen

·         Legge til rette for nødvendig øving og transport i forbindelse med
          redningstjenester

 

Norsk Friluftsliv styrets uttalelse i sak 86/13 den 2.des. 2013

Del denne artikkelen