urort natur
urort natur

Om Årsmøtet i Norsk Friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 06.02.2020

Årsmøtet er den øverste myndighet i Norsk Friluftsliv og ledes av en valgt ordfører. Ordinært årsmøte holdes hvert år i mai.  

Årsmøtet er sammensatt av representanter for medlemsorganisasjonene.

Representasjon for hver organisasjon på årsmøtet er fastsatt etter følgende regler:

Antall representanter hver organisasjon kan møte med fastsettes på grunnlag av medlemstallet pr. 31.12. året før. Organisasjonene kan møte med to representanter for de første 10.000 medlemmer, og en representant for hver påbegynte 30.000 medlemmer utover dette. Innkallingen med saksdokumenter sendes organisasjonene minst 4 uker før årsmøtet.

Dagsorden på det ordinære årsmøtet er:

A. Årsberetning
B. Årsregnskap
C. Innsendte forslag fra medlemsorganisasjonene og saker fremmet av styret
D. Fastsette Norsk Friluftslivs langsiktige arbeidsmål i form av en 4-årig langtidsplan med tilhørende langtidsbudsjett.

Langtidsplanen/langtidsbudsjettet rulleres på siste årsmøte i langtidsperioden

E. Fastsette kontingenten
F. Valg av ordfører
G. Valg av styreleder
H. Valg av styremedlemmer og varamedlem
I. Valg av valgkomité
J. Valg av revisor

På årsmøtet skal alle valg foregå skriftlig hvis det er mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt. Når en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst en stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Forslag på kandidater til verv i Norsk Friluftsliv skal være organisasjonen i hende innen utløpet av februar. På årsmøtet er det under dagsorden punkt F, G og H ikke anledning til å fremme forslag på kandidater som ikke er foreslått for valgkomiteen innen gjeldende frist.

Beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall, med de unntak som er nevnt i siste avsnitt i dette punktet, samt i punktene 2, 10 og 12. Organisasjonene avgir sine stemmer samlet. Antall stemmer er identisk med antall representanter organisasjonene kan møte med på årsmøtet. Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt fra andre organisasjoner.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret innen utløpet av februar. Saker som ikke er ført opp i innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre samtlige organisasjoner er representert og enstemmig samtykker i dette i forbindelse med godkjenning av dagsorden. Saker som det gjelder særskilte saksbehandlingsregler og/eller stemmeregler for, kan ikke tas opp på denne måten.

 

Del denne artikkelen