Ny tilskuddsordning for mangfold og inkludering

Publisert – Sist oppdatert 20.10.2022
Foto: Wanda Nordstrøm

Norsk Friluftsliv oppfordrer friluftslivsorganisasjonene til å søke fra potten på 100 millioner kroner. Søknadsfristen er 13. juni. 

Det er opprettet en ny tilskuddsordning for å skape mer mangfold og inkludering i friluftslivet, idrett og fysisk aktivitet. Potten er i 2022 på 100 millioner, med søknadsfrist allerede 13. juni.

Norsk Friluftsliv, som er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, oppfordrer sine medlemsorganisasjoner, med sine over 5000 lag og foreninger, til å søke om midler fra den nyopprettede potten. 

Målet for den nye ordningen er å legge til rette for at flere barn og unge kan delta i fysisk aktivitet, hindre utenforskap og utjevne de sosiale forskjellene blant barn og unge.

– Vi vet at friluftsliv er viktig for barn og unges psykiske og fysiske helse. Samtidig er friluftslivet en viktig arena for å være med på å utjevne sosiale forskjeller, og inkludere flere. Derfor håper vi at mange lokale lag og foreninger søker om midler fra denne potten, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Hun understreker at det er mulighet for å søke midler som gir mulighet til systematisk oppfølging av inkludering og mangfold, samt midler til personell som kan følge dette opp i organisajsonen.

Norsk Frilutsliv sitter i innstillingsutvalget for tilskuddsordningen, ved fagsjef samfunnskontakt, Siri Meland. Hun kan også kontaktes ved spørsmål.

Norsk Friluftsliv understreker at søknadsfristen er kort. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen åpnet for søknader  fredag 13. mai – og man kan søke frem til 13. juni. Les mer om ordningen, kriterier og søk her.

 

Totalrammen for søknadsordningen er på 200 millioner kroner, for 2022 og 2023. Den finansieres i samarbeid mellom staten og de private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI.

Søkere må rette aktiviteten eller prosjektet mot en eller flere av disse målgruppene:
Det er viktig at aktiviteten er reelt åpen for alle i den definerte målgruppen. Dette er målgruppene for ordningen:

Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene skal bidra til å realisere målene for ordningen:
Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene.
Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse.

Eksempler hva det kan søkes penger til:

Det vil være et bredt spekter av prosjekter som kan motta tilskudd gjennom denne ordningen:

  • Rekrutteringsaktiviteter kan for eksempel omfatte rekrutteringsdag, aktivitetsdag, åpen dag eller tilsvarende arrangementer. Det kan også være egne prosjekter rettet mot rekruttering av én eller flere av målgruppene i ordningen. Det er en fordel at de konkrete rekrutteringsaktivitetene inngår i en overordnet strategi/plan for rekruttering.
  • Tilrettelegging for aktivitet kan være ulike tiltak for å redusere barrierene for deltakelse for én eller flere av målgruppene i ordningen. Det kan for eksempel være tiltak for å redusere kostnadene ved deltakelse, tiltak for å styrke deltakelsen blant minoritetsjenter eller tiltak for å tilrettelegge for aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.
  • Opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene kan omfatte en rekke ulike aktiviteter hvor formålet gjerne er å skape et mer variert og differensiert aktivitetstilbud for å gjøre deltakelse mer attraktivt blant de aktuelle målgruppene.

Det er ulike typer engangsutgifter som kan motta tilskudd gjennom ordningen:

  • Innkjøp av utstyr kan omfatte alle typer utstyr som er nødvendige for å legge til rette for et variert og godt aktivitetstilbud for målgruppene. Innkjøp av utstyr kan for eksempel ha som formål å redusere kostnadene og dermed senke terskelen for deltakelse. Innkjøp av parautstyr kan bidra til at personer med funksjonsnedsettelse gis likeverdige muligheter til deltakelse.
  • Dekking av deltakerkostnader kan for eksempel omfatte kostnader knyttet til deltakelse på arrangementer, transport, utstyr eller andre typer kostnader som utgjør barrierer for deltakelse.
  • Kurs og kompetansehevende tiltak kan for eksempel omfatte opplæring/kursing/utdanning av unge trenere og ledere i målgruppen.

Et innstillingsutvalg skal fremme innstilling til tilsynet om fordeling av enkelttilskudd.

Utvalget består av følgende medlemmer:
Zaineb Al-Samarai – Norges idrettsforbund (leder)
Sebastian Henriksen – Norges idrettsforbund
Sissel Karlsen – Sparebankstiftelsen DNB
Siri Meland – Norsk Friluftsliv
Knut Nystad – Stiftelsen VI
Rasmus Aarflot – OBOS

Del denne artikkelen