Nedslående rapport om bygging i strandsonen

Publisert – Sist oppdatert 05.03.2021
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Lars Verket

I en ny rapport fra Sivilombudsmannen ga kommunene dispensasjon fra byggeforbudet i 85 prosent av sakene. – Svært urovekkende, mener Norsk Friluftsliv.

I Norge står allmennhetens tilgang til strandsonen svært sterkt, og terskelen for å gi dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet skal være høy.

Norsk Friluftsliv ser derfor med bekymring på funnene i en ny rapport fra Sivilombudsmannen, som har undersøkt dispensasjonspraksisen i de tre kommunene Mandal (nå Lindesnes), Kragerø og Askøy, i perioden 2016 til 2019. Av alle vedtakene som ble undersøkt, var bare en av seks dispensasjonssøknader avvist. Undersøkelsen viser også at flertallet av vedtakene var mangelfulle, eller begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som skal tillegges liten vekt.

I en pressemelding beskriver sivilombudsmann Hanne Harlem funnene som urovekkende. Hun sier det er grunn til å tvile på om kommunene har foretatt den vurderingen loven krever, og om kommunene har forstått loven korrekt.

– Dette er funn som gir grunn til bekymring, fordi de viser tydelig at byggeforbudet vi har i strandsonen her i Norge ikke blir overholdt i praksis. Det er svært urovekkende både for friluftslivet og naturen vår, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Bør ta grep for å sikre folks tilgang

Det er et nasjonalt mål at hele befolkningen skal ha god tilgang til strandsonen. Til tross for byggeforbudet i 100-metersbeltet, er det likevel arealene langs sjøen som er under sterkest utbyggingspress her i Norge.

I fjor foreslo regjeringen en endring i plan- og bygningsloven, som innebærer at kommunene vil få økt handlingsrom i dispensasjonssaker.

Lier mener en slik endring vil være dårlig nytt for naturen og friluftslivet.

–  Vi trenger en innstramming av lovverket som skal beskytte strandsonen, og ikke en oppmykning, slik regjeringen nå har foreslått. Det er også tydelig at det trengs en kompetanseheving i kommunene, for å sikre at kystnaturen og allmennhetens tilgang til denne prioriteres i tiden framover, sier Lier.

Utgjør et demokratisk problem

Plan- og bygningslovens intensjon er nettopp at arealbruk skal foregå etter plan og planprosesser, med en forutsigbar og gjennomtenkt forvaltning, også av strandsonen. En viktig del av planprosessene er dessuten at både lag, foreninger og innbyggere inviteres til å komme med sine innspill.

– Den utbredte dispensasjonspraksisen som er avdekket av Sivilombudsmannen uthuler hele intensjonen med plan- og bygningsloven. Dette er også et demokratisk problem, ettersom man hopper bukk over de viktige prosessene som sikrer medvirkning fra befolkningen, til fordel for en enkelt utbygger, mener Lier.

Norsk Friluftsliv oppfordrer alle andre kommuner som forvalter strandsoneområder til å sette seg inn Sivilombudsmannens rapport og følge deres anbefalinger .

Les også: 70 prosent ønsker ikke økt utbygging i strandsonen

 

 

Del denne artikkelen