Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse: Rapport fra det nordiske miljøprosjektet «Friluftsliv og helse»

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Rapporten ble utgitt av Miljødepartementet (nåværende Klima- og miljødepartementet) i 2008 og er en sammenstilling av kunnskap i et forsøk på å trekke opp noen sammenhenger og utfordringer for friluftsliv og helse. Formålet med prosjektet var å etablere en plattform for de nordiske lands arbeid med friluftsliv og psykisk helsevern gjennom bl.a. å samle inn nordiske… Read more »

Rapporten ble utgitt av Miljødepartementet (nåværende Klima- og miljødepartementet) i 2008 og er en sammenstilling av kunnskap i et forsøk på å trekke opp noen sammenhenger og utfordringer for friluftsliv og helse. Formålet med prosjektet var å etablere en plattform for de nordiske lands arbeid med friluftsliv og psykisk helsevern gjennom bl.a. å samle inn nordiske erfaringer. Det er betydelige fellestrekk ved friluftslivet og friluftslivspolitikken i Norden. Fremme av friluftsliv knyttes tett til det nordiske samarbeidet om en bærekraftig utvikling, bevaring av det biologiske mangfold, landskap og kulturmiljø og til arbeidet for den frie adgangen til natur. Hensikten med rapporten var å se nærmere på de sammenhenger og utfordringer som knytter seg til menneskets aktivitet i og møte med natur og landskap og de psykiske virkningene av dette – både på et allment forebyggende og på et terapeutisk plan. Dette er viktig kunnskap ettersom halvparten av oss vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet. I 2020 vil mentale lidelser og depresjoner være den nest største helseutfordringen globalt. Dagens informasjonsrike samfunn krever mye rettet oppmerksomhet som kan lede til psykisk utmatting fordi vi samtidig får færre og færre anledninger til å hvile og hente oss inn igjen.

Rapporten viser at vårt forhold til natur synes å falle på plass når vi trekker inn vår evolusjonshistorie. Naturen synes å appellere til noe grunnleggende i oss. Den gir oss livsglede, og den hjelper oss til å gjenskape mental balanse når den moderne livsformen sliter for hardt på oss.

Økt livskvalitet, eller søken etter det gode liv, er dominerende årsak til at folk i Norden oppsøker natur, landskap og kulturmiljøer. Mellom 80 og 90% bekrefter dette i både danske, svenske og norske undersøkelser. Motivene er å oppleve naturen, dens stillhet og fred, stresse ned og kople av, komme vekk fra støy og forurensning, oppleve spor etter våre forfedre, være sammen med familie og venner og å få mosjon.

Dessuten har fritiden to til tre ganger større betydning for den enkeltes psykiske helse enn arbeidet. Friheten til å velge og å styre er større på rekreasjonsområdet enn innen arbeidslivet. Rekreasjonens aktiviteter og miljøer så som friluftsliv, hagestell, kontakt med dyr, sosial omgang, kultur, hobbyer, fiske og jakt, bade- og båtliv og musikk utgjør en vesentlig del av livsstil og miljøer som i over 70% dominerer årsaksmønsteret når det gjelder psykisk helse. Konklusjonen er klar: De naturbaserte fritidsaktivitetene synes å ha den avgjort mest allsidig positive effekten når det gjelder psykisk helse.

Friluftsliv er mer enn en form for fysisk aktivitet. At vi får mosjon rekker ikke som forklaring på naturens gode helseeffekt. Det handler også om avslapping og redusert stress, mangfoldig bruk av sansene, naturlig lys og frisk luft med mer, noe som ikke kan oppveies av mange timers trening innendørs. Mange forskere hevder derfor at friluftslivets positive virkninger på menneskets mentale og fysiske helse nettopp ligger i dette at vi nærmer oss vår opprinnelige livsform.

I Norden bor nå ca. ¾ av befolkningen i byer og tettsteder. Det innebærer at størsteparten av vår fysiske aktivitet, inkludert vårt friluftsliv må utøves i eller nært byggesonen. I et helseperspektiv krever det en oppvurdering av nærnatur og parkområder. Naturvårdsverket poengterer nærnaturens verdi både for det biologiske mangfoldet, det sosiale liv og folkehelsa. Tilgangen på tettstedsnær hverdagsnatur, og natur som gir følelse av mektighet og urørthet, vil være helt avgjørende dersom den skal kunne tas i bruk som kraftkilde i framtiden.

Les hele rapporten her: Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse: Rapport fra det nordiske miljøprosjektet «Friluftsliv og helse»

Del denne artikkelen