Natur- og miljøbarometer 2014

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Natur- og miljøbarometeret 2014 fra TNS Gallup viser at interessen for friluftsliv viser en svakt økende trendutvikling fra 2001 til 2014 – og at det først og fremst er turgåing og frisk luft som motiverer befolkningen til friluftsliv.

Undersøkelsen måler nordmenns holdninger og atferd i natur- og miljøvernspørsmål.

Natur- og miljøbarometeret 2014 fra TNS Gallup viser at interessen for friluftsliv viser en svakt økende trendutvikling fra 2001 til 2014 – og at det først og fremst er turgåing og frisk luft som motiverer befolkningen til friluftsliv.

Her er noen hovedfunn fra Natur- og miljøbarometeret 2014 fra TNS Gallup:

NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV

-Interessen for naturforvaltning er relativt uendret, men interessen for friluftsliv viser en svakt økende trendutvikling fra 2001 til 2014.

-Det er først og fremst turgåing og frisk luft som motiverer befolkningen til friluftsliv.

-Det er først og fremst menn som bedriver jakt og fiske, mens kvinners friluftsliv preges av større bredde enn menns friluftsliv.

-De yngste (under 30 år) er de som i størst grad utøver friluftsliv motivert av trening, mens de eldre (60år+) er de som i størst grad er motivert av turgåing.

-Hyppigheten av det å være ute i naturen går ned; pr 2014 er om lag 1 av 4 ute i naturen daglig, mens 1 av 5 er ute 3-4 ganger pr uke. 11% er ute i naturen månedlig eller sjeldnere.

-2 av 3 ønsker imidlertid å være mer ute og det som er av størst betydning for å få det til er bedre tid. Det å få merket stier/løyper i nærmiljøet og at man har noen å være ute sammen med er også viktige betingelser for økt friluftsliv.

-Befolkningen er om lag tredelt når det gjelder å overnatte ute ifm friluftsliv; 37% overnatter aldri, 38% av og til (1-10 overnattingsdøgn pr år), mens 26% overnatter mer enn 10 døgn pr år.

-Menn overnatter ute fortsatt oftere enn kvinner, men forskjellen er minkende.  Flest som overnatter ute ifm friluftsliv er det i aldersgruppa 30-45 år.

-DNT er den klart mest kjente tilbyder av overnatting/ hytter, men kjennskapet til Statskog som tilbyder er økende og pr 2014 er det 14% som kjenner til dette.

BRUK AV NÆRMILJØET

-22% av befolkningen utøver friluftsliv eller aktiviteter i nærmiljøet daglig; en økning på 3%poeng fra 2012, men endringen er ikke signifikant.

-93% av befolkningen har, som tidligere, tilgang på natur og turmuligheter i nærmiljøet.

-Men signifikant flere kvinner enn menn er ute i nærmiljøet daglig; 27% kvinner vs 17% menn. %andelen som er ute daglig er økende med alder og lavest i Oslo/Akershus; høyest på Sør- og Vestlandet.

-Når det gjelder holdninger til jakt generelt ser det ut til at færre er positive/ flere negative og noen flere er usikre. Nedgangen gjelder både kvinner og menn, men relativt sett er menn fortsatt klart mer positive enn kvinner.

-I tråd med ovennevnte er også tiltroen til at jakt utøves på en human og forsvarlig måte i Norge svekket, og dette gjelder i større grad kvinner enn menn, og i større grad yngre enn eldre.

-Det er først og fremst ulvejakt man har mindre tiltro til. Tiltroen til human elgjakt er uendret, mens øvrige jaktformer har økt tiltro.

-Halvparten av befolkningen er positive til «catch and release» innen fisking, og andelen er uendret fra 2012.

ROVDYR OG SAMFUNN

-Uendret fra tidligere, opptar rovdyrkonflikten 52% av befolkningen. Det er ikke lenger forskjell i interesse mellom kjønn, men de under 30 år er klart mindre interessert enn resten.

-Siden 2012har befolkningen blitt generelt mer positive til fast bestand av rovdyr i eget nærområde. Økningen gjelder alle de fire dyreartene; man er mest positive til gaupe og minst positive til bjørn.

-Andelen som tror at faste bestander av ulv vil få negative konsekvenser for egeninteresse for og bruk av natur er noe redusert ved at 4%poeng flere svarer ‘ingen konsekvenser’ og 2%poeng færre svarer ‘negative konsekvenser’.

-Flere, 5%poeng, mener at ulv er en naturlig del av norsk fauna. De under 45 år er klart mest positive ift ulvens plass i norsk natur.

MOTORKJØRETØY/ SNØSCOOTER

-Færre enn i 2012 er enige i at det bør bli lettere å få tillatelse til både å bruke motorkjøretøy generelt og snøscooter spesielt i norsk utmark. Begge endringene er statistisk signifikante.

-For motorkjøretøy generelt er det 5%poeng flere enn i 2012 som er helt uenige og 6%poeng færre som er helt eller ganske enige.

-For snøscooter er det 6%poeng flere som er helt uenige i at det bør bli lettere å få tillatelse.

STATSKOG

-Befolkningens kjennskap til Statskog er noe svekket siste to år, men tilliten ser ut til å ha økt.

-4%poeng færre enn i 2012 er helt enige i at Statskog bør eie og forvalte 1/5 av Norges landareal også i fremtiden. 3%poeng flere svarer ‘vet ikke’. Dette har trolig sammenheng med at kjennskapet er svekket.

STENGSLER I STRANDSONEN

-Flere (28%, en økning på 6%poeng fra 2012) har opplevd stengsler i strandsonen siste to år, og flest av disse, 33%, er i Oslo/Akershus, mens kun 14% er i Trøndelag/N.Norge.

VERN OG VANNKRAFT

-4%poeng flere enn i 2012 er enige i at mer av Norges landareal bør vernes; kvinner og yngre mener dette i noe sterkere grad enn menn og eldre.

-67% av befolkningen er helt eller ganske enige i at det ikke bør bygges ut vannkraft i uberørte vassdrag, og 84% er tilsvarende enige i at kraftprodusentene bør pålegges miljøtiltak i utbygde vassdrag. De yngste er noe i noe mindre grad enige i dette enn 30 år+.

 

Last ned hele undersøkelsen: Natur- og miljøbarometeret Rapport 2014

Se også Natur- og miljøbarometeret 2012

Del denne artikkelen