Natur mot kroner og kilowatt

Publisert – Sist oppdatert 24.04.2020

Småkraftverk truer friluftsliv og natur på Vestlandet: Strilen skriver 29.september om planer for å bygge et såkalt småkraftverk i Nørlandselva i Andvik i Masfjorden. Vannet skal føres i et 1850 meter langt rør fra Storavatnet i Nørlandsdalen og vil vesentlig begrense vannføringen i store deler av året. Alle grunneierne er visstnok enige om å gjøre dette. Men andre opplever at uvurderlige naturverdier for felleskapet vil gå tapt.

Verdien av urørt natur
I følge Johanna Aarflot i Forum for natur og friluftsliv er det snart svært få urørte elver igjen på Vestlandet. Dette er dessverre en kjensgjerning som gjelder for hele landet. Etter rørlegging og regulering av de største vassdragene medfører nå et stort antall såkalte «småkraftverk» i mange kriker og kroker at enda flere viktige landskapsområder forringes og biologisk mangfold går tapt. Elvene er naturens «blodårer». Ødelegger vi disse får det negativ effekt både på økosystemer og friluftslivet.

Det overrasker oss at mange som vil pøse på med nye kraftverk også vil ha levende bygder og lokalsamfunn som er attraktive for turisme og reiseliv. Turisme gir vesentlige bidrag til opprettholdelsen av mange lokalsamfunn. Men nettopp reiselivet understreker at det er den urørte naturen som trekker turister til Norge.

Nasjonalt diskuteres det også om vi har behov fra kraften fra småkraftverk. Det finnes faktisk et billigere alternativ med vel så store gevinster: energisparing. Undersøkelser har vist at det er et enormt potensial i å effektivisere eksisterende kraftverk og sløse mindre med strøm i bedrifter og husholdninger. Sparing ødelegger heller ikke natur. Men kraftprodusenter og utbyggere er ikke forkjempere for store energisparende tiltak fordi det er jo nettopp det store forbruket de lever av. I tillegg har ordningen med de såkalte «grønne sertifikater» gjort det mer attraktivt for kraftprodusenter å fokusere på nybygging enn på gevinstene ved engergieffektivisering.

Natur mot kroner og kilowatt
Det er viktig at det er nasjonale behov for felleskapets interesser som styrer energipolitikken i Norge, og at naturens egenverdi og opplevelsesverdi gis større betydning. Naturen kan ikke og bør ikke kun måles i kroner og kilowatt. Biomangfold og naturopplevelser må ikke ofres for raske penger og irreversible naturinngrep.

Norsk Friluftsliv mener Norge trenger en restriktiv småkraft-politikk og at nye prosjekter begrenses, med mindre det er svært tungtveiende grunner som tjener hele lokalsamfunnet i et lengre tidsperspektiv og kan utvikle samfunnet generelt i en mer bærekraftig retning.

Lasse Heimdal, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Del denne artikkelen