Løftet friluftslivet med 20 mill

Publisert

Regjeringen har foreslått å øke tilskudd til friluftsliv med 20 mill på budsjettet for neste år.  – Dette er gledelig, sier FRIFOs styreleder Dag Kaas. Samtidig har budsjettet etterlatt en del usikkerhet rundt organisasjonenes økonomi. En god del av midlene vil ikke bli fordelt før en strategiprosess i departementet er gjennomført.   Utfallet av denne… Read more »

Regjeringen har foreslått å øke tilskudd til friluftsliv med 20 mill på budsjettet for neste år.

 – Dette er gledelig, sier FRIFOs styreleder Dag Kaas. Samtidig har budsjettet etterlatt en del usikkerhet rundt organisasjonenes økonomi. En god del av midlene vil ikke bli fordelt før en strategiprosess i departementet er gjennomført.

 

Utfallet av denne strategiprosessen vil påvirke bruken av budsjettmidlene. FRIFO ser det derfor som avgjørende at denne prosessen ikke drøyer ut i tid, og at den skjer i aktivt samarbeid med friluftsorganisasjonene, slik at vi tidlig i 2013 kan være i gang med å iverksette tiltak.

 

– Å øke aktivitet for folk flest krever tilrettelegging og stimuleringstiltak som koster penger. Skal vi lykkes i folkehelsearbeidet må det legges på flere nuller bak tilskuddene til friluftsliv og fysisk aktivitet hvis vi skal ha noen mulighet til å lykkes, mener FRIFOs styreleder. Han mener også at friluftslivet må ha en sentral rolle i en framtidig tverrdepartemental satsing på fysisk aktivitet  og  folkehelse.

 

Tilskudd til friluftstiltak, som skal medvirke til å øke deltakelsen i friluftslivsaktiviteter (kap.1427.74), er øket med 4 mill til 21,7 mill. Det er ikke besluttet hvordan økningen skal disponeres.

 

På samme måte er tilskudd til drift av FRIFO, Friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (kap.1427.78) slått sammen med skjærgårdsparker og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Posten er økt med 10 mill, men kun 2 av dem er disponert med 1,5 mill til Forum for natur og friluftsliv, og 0,5 mill til Friluftsrådene.

 

På budsjettposten for frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser (kap.1400.70) har Turistforeningen, Norges Jeger- og fiskerforbund og særlig Forbundet Kysten kommet godt ut. Forbundet Kysten har andre år på rad fått et millionløft.

 

Statlige anskaffelser av friluftsområder (kap.1427.30) har fått økt rammene med 4 mill til 44,1 mill. 2 av disse skal gå til vedlikehold av statlige bygninger, og 2 til sikring av nye områder.

 

Samferdselsdepartementet har økt satsingen på gang- og sykkelveier med 50 mill til 350 mill.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har av sitt totalbudsjett på 146,7 mrd en post (kap.719.73) for å fremme fysisk aktivitet blant fysisk inaktive grupper og barn og unge som faller utenfor de ordinære organiserte aktivitetstilbudene, herunder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne posten er økt med 1 mill til 33,5.

 

Det er ikke varslet noen ekstraordinære løft på fysisk aktivitet i skolen.»Den naturlige skolesekken», et kunnskapsarbeid om natur og friluftsliv i skolen, får 10 mill på neste års budsjett.

 

Inntil to millioner kroner skal brukes til å utarbeide en nasjonal strategi for friluftsliv.

Del denne artikkelen