Kommunene utnytter ikke spillemidlene godt nok

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

Til tross for at myndighetene har vektlagt at en større andel av spillemidlene skal gå til egenorganisert fysisk aktivitet, ender pengene opp i den organiserte idretten.

En ny forskningsrapport foreslår derfor å sette av en bestemt andel av spillemidlene til turveier og turstier i kommunene.

Mulighetene for å ta enkle fotturer i nærområdet er en veldig viktig faktor for folkehelsen. Anlegg som gjør det enkelt å ta fotturer i nærmiljøet er populære, appellerer til alle sosiale lag og bidrar til fysisk aktivitet for mange.

Til tross for dette viser den nye rapporten at kommunene ikke prioriterer muligheten til å finansiere slike lavterskeltiltak gjennom spillemidler – få kommuner søker spillemidler til tilrettelegging av turveier og turstier – og pengene går i stedet til idretten.

–Mange nærmiljø er dårlig egnet for å gå eller sykle. Med politisk vilje og god planlegging kan kommunene forbedre situasjonen. Av og til er det enkelt og billig, andre ganger dyrt og mer komplisert. Om en ikke benytter spillemiddelordningen så går kommunene glipp av den kanskje største finansieringskilden for bedre folkehelse, sier seniorforsker i NINA, Odd Inge Vistad.

– Spillemidlene er en åpenbart uutnyttet ressurs i dette arbeidet, sier NMBU-professor Anne-Karine Halvorsen Thoren.

– Det er svært overraskende at kommunene ikke prioriterer spillemidler til lavterskeltiltak for folk flest, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Egenorganisert aktivitet er et viktig tiltak for å møte de stadig økende helsekostnadene. Rapporten viser også at friluftslivet og representanter for lavterskel-aktivitet ikke sitter ved bordet når prosjekter prioriteres og penger fordeles. Dette viser tydelig at vi må finne en ny måte å organisere og lede arbeidet med fysisk aktivitet på lokalplanet, mener Heimdal.

Den organiserte idretten vinner

I forbindelse med forskningsprosjektet NÆRTUR har forskere ved NMBU, NTNU og NINA undersøkt om og hvordan spillemidlene brukes for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet.

Konklusjonen er at:

  • Nærturanlegg ikke blir prioritert når fylket skal informere om, og kommunene skal planlegge for å søke om spillemidler i arbeidet med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 
  • I medvirkningsprosessene er idrettsrådene så å si alltid med, mens tur- og friluftsinteressene er svakt representert. Sterke og organiserte særinteresser vinner frem på bekostning av de egenorganiserte 
  • I årene som kommer, ser det heller ikke ut som om etablering av turveier og turstier i nærmiljøet har prioritet i kommunene

– Myndighetene bør også i tillegg vurdere å gjeninnføre en forenklet søknadsordning for mindre anlegg. Flere peker på at søknadsprosessen om spillemidler er for byråkratisk og omfattende for disse anleggene, sier Heimdal.

Rapporten er utarbeidet av forskere fra forskningsinstitusjonene NMBU, NTNU og NINA. Den foreslår ni forbedringstiltak som kan føre til økt bevissthet, bedre informasjon og mer målrettet planarbeid. Blant annet foreslår forskerne å sette av en bestemt andel av spillemidlene til anleggskategoriene turløyper, turstier og turveier.

Last ned rapporten «Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet – Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet» (NMBU, NTNU og NINA)

 

Del denne artikkelen